กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/13502
ชื่อเรื่อง: Comparison of Balance Performance Between Thai Classical Dancers and Non-Dancers
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Krityakiarana W.
Jongkamonwiwat N.
คำสำคัญ: athletic performance
body equilibrium
body posture
comparative study
dancing
female
human
joint characteristics and functions
male
physiology
reference value
spatial orientation
Thailand
vision
young adult
Athletic Performance
Dancing
Female
Humans
Male
Orientation, Spatial
Postural Balance
Posture
Range of Motion, Articular
Reference Values
Thailand
Visual Perception
Young Adult
วันที่เผยแพร่: 2016
บทคัดย่อ: Thai classical dance is a traditional dramatic art, the technique of which has many features in common with South East Asian performing art. The choreographic patterns consist of various forms of balance control together with limb movements in slow rhythm. The grace and beauty of the dancer are dependent on how well the limb movements curve and angle. The relationship of whole body proportion and balance control in various patterns of support base is also important. The purpose of this study was to compare balance abilities between Thai classical dancers and non-dancers in different balance conditions. Twenty-five Thai classical dancers and 25 non-dancers performed the modified Sensory Organization Test (mSOT) and were further challenged by adding dynamic head tilts (DHTs) in four different directions during mSOT. Mixed model ANOVA was applied to determine the equilibrium score in each balance condition and also the interaction between dancer and non-dancer groups. It was found that Thai classical dancers achieved better equilibrium scores in all mSOT conditions except the least challenging one. Moreover, additional multitask conditions (mSOT+DHT) were revealed to profoundly affect differences between dancers and controls. In conclusion, Thai classical dancers demonstrated a better ability to maintain postural stability during different challenging postural tests. This information suggests various ways of putting the practice of Thai classical dance to use in the future.
URI: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85021308315&doi=10.12678%2f1089-313X.20.2.72&partnerID=40&md5=7ae6458c62bea26aabfad690fe491efc
http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/13502
ISSN: 1089313X
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น