กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/13178
ชื่อเรื่อง: Endoscopic calcaneoplasty with ultrasonic bone cutting assisted for Haglund’s syndrome
ผู้แต่ง: Charoenthamruksa C.
Phimolthares S.
Petborom P.
Keywords: hemostatic agent
nonsteroid antiinflammatory agent
accuracy
achilles tendon
adult
American Orthopedic Foot and Ankle Society score
Article
bone malformation
bone radiography
bursitis
calcaneus
case report
clinical article
conservative treatment
endoscopic calcaneoplasty
follow up
haglund syndrome
haglund syndrome
heel pain
human
male
minimally invasive surgery
muscle stretching
patient satisfaction
physical examination
postoperative period
resistance training
ultrasound
วันที่เผยแพร่: 2017
บทคัดย่อ: The authors report a case of a 32-year-old male presented with right heel pain for two years. He was diagnosed with retrocalcaneal bursitis and Haglund’s deformity, known as Haglund’s syndrome, and failed conservative treatment. The present showed a surgical technique for endoscopic calcaneoplasty that is minimally invasive for resecting inflamed retrocalcaneal bursa and posterosuperior part of calcaneus with ultrasonic bone cutting instrument assisted to remove bone that is closed to Achilles tendon because blunt ultrasonic blade that oscillates at over 22,500 cycles/s with an slight microscopic amplitude can cut bone accurately while preserving adjacent soft tissues. The patient had excellent results and completed postoperative program satisfactorily. © 2017 Medical Association of Thailand. All rights reserved.
URI: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85075028953&partnerID=40&md5=b33bb3359ae898599acb89acf8c3f602
http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/13178
ISSN: 1252208
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น