กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/13098
ชื่อเรื่อง: Boron Doped Diamond Paste Electrodes for Microfluidic Paper-Based Analytical Devices
ผู้แต่ง: Nantaphol S.
Channon R.B.
Kondo T.
Siangproh W.
Chailapakul O.
Henry C.S.
Keywords: Analytic equipment
Boolean functions
Cadmium
Carbon
Electrochemical sensors
Electrodes
Heavy metals
Lead
Microfluidics
Biological species
Boron doped diamond
Boron-doped diamond electrodes
Capacitive currents
Carbon paste electrode
Electrode geometries
Paper-based analytical devices
Potential windows
Electrochemical electrodes
boron
cadmium
diamond
lead
noradrenalin
serotonin
chemical structure
chemistry
electrochemical analysis
electrode
microfluidic analysis
paper
Boron
Cadmium
Diamond
Electrochemical Techniques
Electrodes
Lead
Microfluidic Analytical Techniques
Molecular Structure
Norepinephrine
Paper
Serotonin
วันที่เผยแพร่: 2017
บทคัดย่อ: Boron doped diamond (BDD) electrodes have exemplary electrochemical properties; however, widespread use of high-quality BDD has previously been limited by material cost and availability. In the present article, we report the use of a BDD paste electrode (BDDPE) coupled with microfluidic paper-based analytical devices (μPADs) to create a low-cost, high-performance electrochemical sensor. The BDDPEs are easy to prepare from a mixture of BDD powder and mineral oil and can be easily stencil-printed into a variety of electrode geometries. We demonstrate the utility and applicability of BDDPEs through measurements of biological species (norepinephrine and serotonin) and heavy metals (Pb and Cd) using μPADs. Compared to traditional carbon paste electrodes (CPE), BDDPEs exhibit a wider potential window, lower capacitive current, and are able to circumvent the fouling of serotonin. These results demonstrate the capability of BDDPEs as point-of-care sensors when coupled with μPADs. © 2017 American Chemical Society.
URI: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85019699633&doi=10.1021%2facs.analchem.6b05042&partnerID=40&md5=a562340e5ab699a5f68b8e099f07c6a1
http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/13098
ISSN: 32700
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น