กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/12999
ชื่อเรื่อง: Anodic stripping voltammetric determination of total arsenic using a gold nanoparticle-modified boron-doped diamond electrode on a paper-based device
ผู้แต่ง: Pungjunun K.
Chaiyo S.
Jantrahong I.
Nantaphol S.
Siangproh W.
Chailapakul O.
วันที่เผยแพร่: 2018
บทคัดย่อ: A multistep paper-based analytical device (mPAD) was designed and applied to the voltammetric determination of total inorganic arsenic. The electrodeposition of gold nanoparticles on a boron-doped diamond (AuNP/BDD) electrode and the determination of total inorganic arsenic is accomplished with a single device. Total inorganic arsenic can be determined by first reducing As(V) to As(III) using thiosulfate in 1.0 mol L−1 HCl. As(III) is then deposited on the electrode surface, and total inorganic arsenic is quantified as As(III) by square-wave anodic stripping voltammetry the potential range between −0.25 V and 0.35 V (vs. Ag/AgCl), best at around 0.05 V. Under optimal conditions, the voltammetric response for As(III) detection is linear in the range from 0.1 to 1.5 μg mL−1 and the limit of detection (3SD/slope) is 20 ng mL−1. The relative standard deviation at 0.3, 0.7 and 1.0 μg mL−1 of As(III) are 3.6, 4.3 and 3.3, respectively (10 different electrodes). The results show that the assay has high precision, a rather low working potential, and excellent sensor-to-sensor reproducibility. The method was employed to the determination of total inorganic arsenic in rice samples. Results agreed well with those obtained by inductively coupled plasma-optical emission spectroscopy (ICP-OES). [Figure not available: see fulltext.]. © 2018, Springer-Verlag GmbH Austria, part of Springer Nature.
URI: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85048476985&doi=10.1007%2fs00604-018-2821-7&partnerID=40&md5=ba955b66272af9c42e17f5cf535ab44e
http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/12999
ISSN: 263672
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น