กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/12965
ชื่อเรื่อง: Bimetallic Pt–Au nanocatalysts electrochemically deposited on boron-doped diamond electrodes for nonenzymatic glucose detection
ผู้แต่ง: Nantaphol S.
Watanabe T.
Nomura N.
Siangproh W.
Chailapakul O.
Einaga Y.
Keywords: Ascorbic acid
Catalyst activity
Catalyst selectivity
Catalysts
Catalytic oxidation
Cyclic voltammetry
Diagnosis
Diamonds
Electrodeposition
Electrodes
Electrooxidation
Glucose
Glucose sensors
Gold deposits
Oxidation
Platinum
Scanning electron microscopy
X ray diffraction
Boron doped diamond
Boron-doped diamond electrodes
Electrochemical analysis
Electrodeposition process
Morphology and composition
Nano-catalyst
Non-enzymatic
Non-enzymatic glucose sensors
Electrochemical electrodes
gold
platinum
boron
glucose
gold
metal nanoparticle
Article
boron doped diamond electrode
controlled study
cyclic potentiometry
electrochemical analysis
electrochemical impedance spectroscopy
electrode
electrodeposition
field emission scanning electron microscopy
glucose oxidation
glucose sensor
nanocatalyst
nonenzymatic glucose sensor
potentiometry
scanning electron microscopy
X ray diffraction
catalysis
chemistry
electrochemical analysis
electrode
genetic procedures
isolation and purification
limit of detection
Biosensing Techniques
Boron
Catalysis
Electrochemical Techniques
Electrodes
Glucose
Gold
Limit of Detection
Metal Nanoparticles
Microscopy, Electron, Scanning
วันที่เผยแพร่: 2017
บทคัดย่อ: The enormous demand for medical diagnostics has encouraged the fabrication of high- performance sensing platforms for the detection of glucose. Nonenzymatic glucose sensors are coming ever closer to being used in practical applications. Bimetallic catalysts have been shown to be superior to single metal catalysts in that they have greater activity and selectivity. Here, we demonstrate the preparation, characterization, and electrocatalytic characteristics of a new bimetallic Pt/Au nanocatalyst. This nanocatalyst can easily be synthesized by electrodeposition by sequentially depositing Au and Pt on the surface of a boron-doped diamond (BDD) electrode. We characterized the nanocatalyst by scanning electron microscopy (SEM), X-ray diffraction (XRD), and voltammetry. The morphology and composition of the nanocatalyst can be easily controlled by adjusting the electrodeposition process and the molar ratio between the Pt and Au precursors. The electrocatalytic characteristics of a Pt/Au/BDD electrode for the nonenzymatic oxidation of glucose were systematically investigated by cyclic voltammetry. The electrode exhibits higher catalytic activity for glucose oxidation than Pt/BDD and Au/BDD electrodes. The best catalytic activity and stability was obtained with a Pt:Au molar ratio of 50:50. Moreover, the presence of Au can significantly enhance the long-term stability and poisoning tolerance during the electro-oxidation of glucose. Measurements of glucose using the Pt/Au/BDD electrode were linear in the range from 0.01 to 7.5 mM, with a detection limit of 0.0077 mM glucose. The proposed electrode performs selective electrochemical analysis of glucose in the presence of common interfering species (e.g., acetaminophen, uric and ascorbic acids), avoiding the generation of overlapping signals from such species. © 2017 Elsevier B.V.
URI: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85021181600&doi=10.1016%2fj.bios.2017.06.034&partnerID=40&md5=4aa5cae13e72da0dbdc84299ec3c3dd6
http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/12965
ISSN: 9565663
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น