กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/12793
ชื่อเรื่อง: Experimental study on laminar pulsating flow and heat transfer of nanofluids in micro-fins tube with magnetic fields
ผู้แต่ง: Naphon P.
Wiriyasart S.
Keywords: Brownian movement
Fins (heat exchange)
Heat transfer
Heat transfer coefficients
Magnetic fields
Magnetism
Nanomagnetics
Nanoparticles
Reynolds number
Tubes (components)
Combined heat transfer
Heat transfer and flows
Heat Transfer enhancement
Magnetic field strengths
Micro fins
Nanofluids
Nanoparticle concentrations
Pulsating flow
Nanofluidics
วันที่เผยแพร่: 2018
บทคัดย่อ: A combined heat transfer enhancement techniques: pulsating flow, nanofluids, micro-fins tube, and magnetic field on the heat transfer and flow characteristics in the micro-fins tube are investigated. Experiments are performed under conditions of nanofluids Reynolds number varying from 1000 to 2400 and nanofluids concentrations of 0.25%, 0.50% by volume. The inlet nanofluids and uniform wall heat input are 20 °C, and 120–160 W, respectively while the nanofluids frequency pulsating flow through the test section is 10–20 Hz. The results obtained from the micro-fins tube with magnetic field are compared with those without magnetic field and those from the smooth tube with and without magnetic fields. It can be seen that a combined heat transfer enhancement techniques are a good potential to improve the thermal performance of thermal devices. The pulsating flow and magnetic field have an advantage on the Brownian motion of nanoparticles in the base fluid flowing through the system. Results show that the heat transfer enhancement increases significantly with increase in nanoparticle concentration, magnetic field strength, and with the pulsating frequency. However, they are slightly effect on the pressure drop. © 2017 Elsevier Ltd
URI: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85032827777&doi=10.1016%2fj.ijheatmasstransfer.2017.10.131&partnerID=40&md5=95715fe68323be8c03d8698e21ed9a9d
http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/12793
ISSN: 179310
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น