กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/12716
ชื่อเรื่อง: A novel paper-based colorimetry device for the determination of the albumin to creatinine ratio
ผู้แต่ง: Chaiyo S.
Kalcher K.
Apilux A.
Chailapakul O.
Siangproh W.
Keywords: bovine serum albumin
bromocresol green
creatinine
picric acid
animal
bovine
chemistry
colorimetry
devices
human
limit of detection
paper
procedures
temperature
ultraviolet spectrophotometry
urine
Animals
Bromcresol Green
Cattle
Colorimetry
Creatinine
Humans
Limit of Detection
Paper
Picrates
Serum Albumin, Bovine
Spectrophotometry, Ultraviolet
Temperature
วันที่เผยแพร่: 2018
บทคัดย่อ: A novel paper-based analytical device (PAD) was fabricated and developed for the simple and rapid determination of the albumin to creatinine ratio (ACR) in urine samples. The detection was based on a colorimetric reaction using bromocresol green (BG) in a phosphate buffer (PB) at pH 4 for the determination of albumin (AL) and creatinine (CR). BG changes color from greenish-yellow to bluish-green in the presence of AL and/or CR. Picric acid (PA) in 0.25 M NaOH was used to detect CR, and PA changes color from yellow to orange. Under the optimal conditions, the working range was 10 to 350 mg dL-1 with a detection limit of 7.1 and 5.4 mg dL-1 for AL + CR and CR detection, respectively. The repeatability was evaluated, and the %RSD value was less than 8.23 (n = 10). The ACR was obtained by calculating the AL and CR colorimetric results. Finally, the proposed devices were applied to the determination of AL, CR, and ACR in urine samples. The results obtained by the developed PADs were in good agreement with the standard method and demonstrated the method could reliably measure AL, CR, and ACR. The proposed method provides a low-cost, simple, sensitive, and promising tool for diagnostic identification assay for chronic kidney disease (CKD). © 2018 The Royal Society of Chemistry.
URI: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85056148744&doi=10.1039%2fc8an01122b&partnerID=40&md5=3729647311e9a5abdbf2b04c79b1daca
http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/12716
ISSN: 32654
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น