กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/12705
ชื่อเรื่อง: Fill ratio effects on vapor chamber thermal resistance with different configuration structures
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Wiriyasart S.
Naphon P.
คำสำคัญ: Heat flux
Charge ratio
Constant heat flux
Constant mass
Cooling section
Material types
Operating power
Vacuum condition
Vapor chamber
Heat resistance
วันที่เผยแพร่: 2018
บทคัดย่อ: The objective of this research is to present an investigation the thermal resistance of ten vapor chambers with different configuration structures with different working fluid fill ratios. The coolant flows entering the cooling section of the vapor chamber with constant mass flow rate of 0.05 kg/s. The de-ionize water is charged into the vapor space under vacuum condition with the ranging of 20–45% by volume. A 125 kW/m2 constant heat flux is applied at the 40 × 40 mm2 heat source area. It can be seen from experiments that the optimized fill ratio to obtain the minimum thermal resistance of the vapor chamber depends on the operating power, geometries and material types of heat sinks, configuration structures inside the vapor chamber. The results obtained from this study are expected to lead to guidelines that will allow designing vapor chamber with the optimized fill ratio to obtain minimum thermal resistance. © 2018
URI: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85049723915&doi=10.1016%2fj.ijheatmasstransfer.2018.07.029&partnerID=40&md5=51d0dcd2f07641e6a45a91509c90594b
http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/12705
ISSN: 179310
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น