กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/12627
ชื่อเรื่อง: Vessel tortuosity cutoff values using the modified Roptool may predict need for treatment in retinopathy of prematurity
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Lertjirachai I.
Stem M.S.
Moysidis S.N.
Koulisis N.
Capone A.
Jr.
Drenser K.A.
Trese M.T.
คำสำคัญ: arteriole
Article
clinical article
controlled study
data analysis software
diagnostic accuracy
female
highest vessel tortuosity
human
image analysis
infant
low level laser therapy
male
mean vessel tortuosity
medical photography
prediction
prematurity
priority journal
quantitative analysis
receiver operating characteristic
reference value
retina blood vessel
retinal vessel tortuosity
retrolental fibroplasia
retrospective study
sensitivity and specificity
statistical significance
treatment indication
venule
computer assisted diagnosis
follow up
newborn
pathology
predictive value
procedures
reproducibility
retrolental fibroplasia
Diagnosis, Computer-Assisted
Female
Follow-Up Studies
Humans
Infant, Newborn
Laser Therapy
Male
Predictive Value of Tests
Reproducibility of Results
Retinal Vessels
Retinopathy of Prematurity
Retrospective Studies
ROC Curve
วันที่เผยแพร่: 2019
บทคัดย่อ: BACKGROUND AND OBJECTIVE: To quantify vessel tortuosity among infants with retinopathy of prematurity (ROP). PATIENTS AND METHODS: This was a retrospective study including 61 RetCam images from 33 infants. The laser treatment (LT) group included 17 infants who underwent laser for ROP. The no-treatment (NT) group included 16 infants. The modified ROPtool was used to calculate mean vessel tortuosity (MVT) and highest vessel tortuosity (HVT) for the participants and for the standard plus disease photograph from the Early Treatment for Retinopathy of Prematurity (ETROP) study. RESULTS: The median MVT was 1.226 versus 1.056 for the LT and NT groups, respectively (P < .001). The median HVT was 1.346 versus 1.088 (P < .001). An MVT of 1.124 was 96.7% sensitive and 100% specific for identifying infants with treatment-requiring ROP. Both MVT and HVT cutoff values correctly captured plus disease in the standard ETROP trial photograph. CONCLUSION: The modified ROPtool can be used to identify infants who have treatment-requiring ROP with a high level of sensitivity and specificity. © 2019 Slack Incorporated. All rights reserved.
URI: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85065081998&doi=10.3928%2f23258160-20190401-03&partnerID=40&md5=5d7456575424bceacafb374cd837a17d
http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/12627
ISSN: 23258160
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น