กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/12592
ชื่อเรื่อง: A new electrochemical paper platform for detection of 8-hydroxyquinoline in cosmetics using a cobalt phthalocyanine-modified screen-printed carbon electrode
ผู้แต่ง: Nantaphol S.
Jesadabundit W.
Chailapakul O.
Siangproh W.
Keywords: Analytic equipment
Carbon
Cobalt compounds
Cosmetics
Cyclic voltammetry
8-Hydroxyquinoline
Cobalt phthalocyanine
Cosmetic products
Paper-based analytical devices
Screen-printed carbon electrodes
Electrochemical electrodes
วันที่เผยแพร่: 2019
บทคัดย่อ: An electrochemical paper-based analytical device (ePAD) using an electrocatalytic cobalt(II) phthalocyanine-modified screen-printed carbon electrode (CoPc-SPCE) was first developed for the determination of 8-hydroxyquinoline (8-HQ). The electrochemical behavior of 8-HQ on the CoPc-modified electrode was investigated by cyclic voltammetry (CV) and square-wave voltammetry (SWV). The obtained results demonstrated that the CoPc-SPCE shows high electrocatalytic activity toward the oxidation of 8-HQ. The oxidation potential was shifted to a negative value compared to those obtained from the unmodified electrode. Under the optimized experimental conditions, a good linear relationship between the 8-HQ concentration and the peak current was obtained within the range of 10–250 μM with a detection limit of 0.89 μM. Furthermore, the method was successfully applied for the determination of 8-HQ in cosmetic samples. According to a paired t-test, the results were in good agreement with results from the standard HPLC-UV method. The benefits of this proposed device are that it is easily fabricated, low cost, disposable, highly sensitive and reproducible. © 2018 Elsevier B.V.
URI: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85058175798&doi=10.1016%2fj.jelechem.2018.11.055&partnerID=40&md5=80c03c5d8b53b58f9f31ef9116f4255f
http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/12592
ISSN: 15726657
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น