กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/12483
ชื่อเรื่อง: An origami paper-based electrochemical immunoassay for the C-reactive protein using a screen-printed carbon electrode modified with graphene and gold nanoparticles
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Boonkaew S.
Chaiyo S.
Jampasa S.
Rengpipat S.
Siangproh W.
Chailapakul O.
คำสำคัญ: C reactive protein
carbon
gold
graphite
metal nanoparticle
chemistry
electrochemical analysis
electrode
human
immunoassay
procedures
C-Reactive Protein
Carbon
Electrochemical Techniques
Electrodes
Gold
Graphite
Humans
Immunoassay
Metal Nanoparticles
วันที่เผยแพร่: 2019
บทคัดย่อ: An origami paper-based electrochemical immunoassay for C-reactive protein (CRP) detection is described. The assay integrates multiple steps of electrode modification into a single device. A graphene-modified screen-printed carbon electrode (G/SPCE) was employed to enhance sensitivity. Gold nanoparticles were first electrodeposited onto the G/SPCE, followed by a self-assembled monolayer of L-cysteine. The capture anti-CRP was then covalently immobilized on the modified electrode. CRP was quantified by measuring the changes in the charge-transfer resistance of the electrode by using hexacyanoferrate as the redox probe. Cyclic voltammetry and scanning electron microscopy were also applied to verify the successful modification of the electrode. Under optimal conditions, impedance increase in the 0.05–100 μg mL −1 CRP concentration range, and the limit of detection is 15 ng mL −1 (at S/N = 3). The immunoassay was successfully applied to the determination of CRP in a certified human serum sample. This method is simple, low-cost, portable and disposable. © 2019, Springer-Verlag GmbH Austria, part of Springer Nature.
URI: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85060946893&doi=10.1007%2fs00604-019-3245-8&partnerID=40&md5=4c7683b657e9db1d32a3eb597e2665e7
http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/12483
ISSN: 263672
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น