กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/12453
ชื่อเรื่อง: The association of glycated hemoglobin with mortality and ESKD among persons with diabetes and chronic kidney disease
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Limkunakul C.
de Boer I.H.
Kestenbaum B.R.
Himmelfarb J.
Ikizler T.A.
Robinson-Cohen C.
คำสำคัญ: hemoglobin A1c
glycosylated hemoglobin
adult
Article
chronic kidney failure
cohort analysis
diabetic nephropathy
disease association
end stage renal disease
female
follow up
human
major clinical study
male
mortality
outcome assessment
priority journal
prospective study
renal replacement therapy
risk assessment
aged
blood
chronic kidney failure
diabetes mellitus
diabetic nephropathy
disease exacerbation
epidemiology
glomerulus filtration rate
metabolism
middle aged
very elderly
Washington
Adult
Aged
Aged, 80 and over
Diabetes Mellitus
Diabetic Nephropathies
Disease Progression
Female
Glomerular Filtration Rate
Glycated Hemoglobin A
Humans
Kidney Failure, Chronic
Male
Middle Aged
Renal Insufficiency, Chronic
Washington
วันที่เผยแพร่: 2019
บทคัดย่อ: Context: Diabetic kidney disease (DKD) is the leading cause of end stage kidney disease (ESKD) and is associated with a considerably shortened lifespan. While glucose-lowering therapy targeting glycated hemoglobin (HbA1c) <7% is proven to reduce the risk of developing DKD, its effects on complications of DKD are unclear. Objective: We examined the associations of HbA1c with risks of progression to ESKD and death within a clinic-based study of CKD. We hypothesized that higher HbA1c concentrations would be associated with increased risks of ESKD and death. Design and setting: We studied 618 participants from the Seattle Kidney Study (mean eGFR 42 ml/min), 308 of whom had diabetes, and tested associations of baseline HbA1c with time to a composite outcome of initiation of renal replacement therapy or death. Results: During a median follow-up of 4.2 years, there were 343 instances of the composite outcome (11.5 per 100 person-years). Among participants with diabetes, in both crude and adjusted analyses, higher HbA1c levels (examined continuously or categorically) were not associated with the risk of the composite outcome (HR (95% CI): 0.99 (0.88, 1.10) per 1% additional HbA1c, p = 0.79). HbA1c was not associated with ESKD or mortality when the outcomes were examined separately, nor when stratified between insulin users and non-users. Conclusion: In a referred population of established DKD, higher HbA1c was not associated with higher risk of ESKD or death. These data support current recommendations to be conservative with glycemic control among patients with advanced diabetes complications, such as CKD. © 2019 Elsevier Inc.
URI: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85061702864&doi=10.1016%2fj.jdiacomp.2018.12.010&partnerID=40&md5=f3e131530c27e2a133454b0f0a02dd01
http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/12453
ISSN: 10568727
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น