กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/12424
ชื่อเรื่อง: Development of cold-hot water dispenser with thermoelectric module systems
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Hommalee C.
Wiriyasart S.
Naphon P.
คำสำคัญ: Dispensers
Refrigeration
Temperature
Thermoelectricity
Cold water temperatures
Compression refrigeration systems
Coolant loops
Cooling Capacity
Heating capacity
Hot water
Thermo-electric modules
Thermoelectric cooling
Water
วันที่เผยแพร่: 2019
บทคัดย่อ: In the present study, the results of a cold-hot water dispenser with a thermoelectric module system (TMS) are presented. The cold-hot water dispenser with thermoelectric module system consists of a cold water loop, a hot water loop, a coolant loop, and a thermoelectric module. The thermoelectric cooling and heating modules consist of four and two water blocks, nine and three thermoelectric plates, respectively. The cooling and heating capacities obtained from the cold-hot water dispenser with TMS are compared with those from a conventional cold-hot water dispenser with a compression refrigeration system (CRS). As compared with the conventional cold-hot water dispenser with CRS, the cold-hot water dispenser with TMS can be operated at the minimum cold water temperature of 10 to 13°C and the maximum hot water temperature of 65°C. The obtained results are expected provide guidelines to design cold-hot water dispensers with TMS. © 2019 The Authors. Heat Transfer—Asian Res. Published by Wiley Periodicals, Inc.
URI: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85060612818&doi=10.1002%2fhtj.21409&partnerID=40&md5=41ec6ceb86531b58affc25e0ec57ec04
http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/12424
ISSN: 10992871
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น