กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/1241
ชื่อเรื่อง: รายงานการวิจัยเรื่องภูมิปัญญาชาวบ้านในการดูแลตนเองโรคอุจจาระร่วง : กรณีศึกษา ณ ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The popular wisdom in self-care for diarrhea : a study case at Tambon Pak Phli Amphur Pak Phli, Nakhon Nayok Province
ผู้แต่ง: พัชรี ศรีสังข์
นภาพร มัธยมางกูร
ลาวัณย์ รัตนเสถียร
Keywords: ท้องร่วง--การป้องกันและควบคุม
ภูมิปัญญาชาวบ้าน--แง่อนามัย
วันที่เผยแพร่: 3-มกร-2013
URI: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/1241
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Nurs - Technical Reports

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Pacharee_S_R221440.pdf7.89 MBPDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น