กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/12391
ชื่อเรื่อง: Disposable paper-based electrochemical sensor using thiol-terminated poly(2-methacryloyloxyethyl phosphorylcholine) for the label-free detection of C-reactive protein
ผู้แต่ง: Pinyorospathum C.
Chaiyo S.
Sae-ung P.
Hoven V.P.
Damsongsang P.
Siangproh W.
Chailapakul O.
Keywords: C reactive protein
gold
metal nanoparticle
phosphorylcholine
poly(2-methacryloyloxyethyl-phosphorylcholine)
polymethacrylic acid derivative
thiol derivative
chemistry
devices
electrochemical analysis
electrode
human
limit of detection
paper
procedures
C-Reactive Protein
Electrochemical Techniques
Electrodes
Gold
Humans
Limit of Detection
Metal Nanoparticles
Paper
Phosphorylcholine
Polymethacrylic Acids
Sulfhydryl Compounds
วันที่เผยแพร่: 2019
บทคัดย่อ: A paper-based electrochemical sensor is described that is based on the use of thiol-terminated poly(2-methacryloyloxyethyl phosphorylcholine) (PMPC-SH) that was self-assembled on a gold nanoparticle-modified screen-printed electrode (SPE). The SPE sensor was used for label-free detection of C-reactive protein (CRP). Gold nanoparticles (AuNPs) were first electrodeposited on the SPCE, followed by the self-assembly of PMPC-SH on gold. The electrochemical response of the modified SPE to CRP was measured by differential pulse voltammetry (DPV). If the CRP on the paper device is contacted with Ca (II) ions, the current (measured by using hexacyanoferrate as the electrochemical probe) decreases. The signal drops in the 5 to 5000 ng·mL−1 CRP concentration range, and the lower detection limit (at 3 SD/slope) is 1.6 ng·mL−1. The use of a PMPC-modified surface also reduces the nonspecific adsorption of proteins. The sensor is not interfered by bilirubin, myoglobin and albumin. It was successfully applied to CRP detection in certified human serum. This sensor is applicable as an attractive protocol for an inexpensive, highly sensitive, and disposable material for electrochemical detection of CRP. [Figure not available: see fulltext.]. © 2019, Springer-Verlag GmbH Austria, part of Springer Nature.
URI: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85068000894&doi=10.1007%2fs00604-019-3559-6&partnerID=40&md5=1c3e784e8c7cf5fda9302d3bf2efaf98
http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/12391
ISSN: 263672
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น