กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/12348
ชื่อเรื่อง: Predicting survival in patients with malignant pleural effusion and validating LENT prognostic score
ผู้แต่ง: Petborom P.
Vassara M.
Muangnoi P.
Keywords: glucose
lactate dehydrogenase
protein
adult
aged
area under the curve
Article
cancer prognosis
cancer survival
clinical article
electrocorticography
female
follow up
human
leukocyte differential count
life expectancy
male
malignant pleura effusion
neutrophil lymphocyte ratio
overall survival
pH
pleura fluid
prediction
predictive value
quality of life
receiver operating characteristic
retrospective study
risk factor
scoring system
survival rate
very elderly
วันที่เผยแพร่: 2019
บทคัดย่อ: Objective: The aim of the present study is to obtain data of patients surviving with malignant pleural effusion, to clarify the prognostic indicators, and to validate LENT prognostic scoring systems. Materials and Methods: The present study is a retrospective descriptive design. All medical records of patients diagnosed with malignant pleural effusion at HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn Medical Center between May 1, 2011, and August 31, 2015 were reviewed. The study included patients with age of 18 years old and above. Their follow-up durations were at least six months, and the complete records of prognostic indicators were available. Results: Thirty-five patient records were selected. All subjects were stratified into low-risk (score 0 to 1), moderate-risk (score 2 to 4), and high-risk (score 5 to 7) group according to LENT score. Only 30% of patients with high-risk LENT score survived for 1 month from the diagnosis. Nobody survived for 6 months. The analysis of the area under the ROC curve revealed that LENT prognostic scoring system was more reliable than ECOG performance score (PS) in the survival prediction (0.837 vs. 0.827). The sensitivity and specificity of LENT score were 100% and 6%, whereas the values of ECOG PS were 63% and 100% respectively. Conclusion: LENT prognostic score is a useful prognostic scoring system in malignant pleural effusion for the survival prediction. © JOURNAL OF THE MEDICAL ASSOCIATION OF THAILAND| 2019.
URI: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85070515733&partnerID=40&md5=f95dfb09b2433db6fcaeb28082b56734
http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/12348
ISSN: 1252208
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น