กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/12345
ชื่อเรื่อง: A case report on the probable herb-drug interaction between stevia products and etoricoxib relating to declined kidney function
ผู้แต่ง: Tangkiatkumjai M.
Janma J.
Changsirikulchai S.
Keywords: creatinine
cyclooxygenase 2 inhibitor
etoricoxib
nonsteroid antiinflammatory agent
plant extract
Stevia rebaudiana extract
thiamazole
unclassified drug
acute kidney failure
adult
algorithm
Article
case report
clinical article
creatinine blood level
dizziness
drug withdrawal
fatigue
female
glomerulus filtration
glucose blood level
goiter
hemodynamics
herb drug interaction
human
hyperkalemia
hyponatremia
kidney function
kidney tubule disorder
middle aged
mouth mucosa
potassium blood level
prescription
questionnaire
sodium blood level
Stevia rebaudiana
thyrotoxicosis
วันที่เผยแพร่: 2019
บทคัดย่อ: Stevia rebaudiana or its metabolites, steviol glycosides, has been used as a sweetener and has shown diuretic effects with excretion of sodium in long-term use. There is no report on nephropathy related to Stevia. The aim of the present study is to report a probable herb-drug interaction between Stevia and etoricoxib that may lead to acute kidney injury (AKI). A 47-year-old Thai woman reported that she took Stevia daily with etoricoxib 90 mg, 2 to 3 times a week for 6 months, and subsequently developed AKI. Her serum creatinine showed a significant increase. She had euthyroid and did not take any medications during that period. After the patient discontinued Stevia and etoricoxib, her serum creatinine returned to normal. A probable herb-drug interaction between Stevia products and etoricoxib was likely to be associated with prerenal AKI. The authors postulated an interaction with each other’s hemodynamic effects. A causal relationship between AKI and Stevia was assessed by the modified Naranjo algorithm. This algorithm indicated a probable relationship (5 scores) for Stevia. In summary, this is the first case report for humans relating to a probable herb-drug interaction between Stevia and etoricoxib associated with AKI. To prevent AKI, people who would like to use Stevia should be advised to drink large amounts of water and avoid using Stevia with NSAIDs or COX-2 inhibitors. © JOURNAL OF THE MEDICAL ASSOCIATION OF THAILAND| 2019.
URI: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85070519773&partnerID=40&md5=b9df208b4fcd6fa19af6e224f4ab8290
http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/12345
ISSN: 1252208
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น