กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/12280
ชื่อเรื่อง: Electrochemical detection of NOx gas based on disposable paper-based analytical device using a copper nanoparticles-modified screen-printed graphene electrode
ผู้แต่ง: Pungjunun K.
Chaiyo S.
Praphairaksit N.
Siangproh W.
Ortner A.
Kalcher K.
Chailapakul O.
Mehmeti E.
Keywords: Analytic equipment
Chemical detection
Chemical sensors
Copper
Exhaust gases
Gas adsorption
Gas detectors
Graphene
Graphene devices
Graphite electrodes
Metal nanoparticles
Nitric oxide
Nitrogen oxides
Voltammetry
Copper nanoparticles
Differential pulse voltammetry
ELectrochemical detection
Gas sensing
Nitrogen dioxides
Paper-based analytical devices
Relative standard deviations
Screen-printed graphene electrodes
Gas sensing electrodes
copper nanoparticle
nitrogen oxide
copper
graphite
metal nanoparticle
nitric oxide
nitrogen dioxide
analytic method
Article
comparative study
cost control
differential pulse voltammetry
electrochemical detection
exhaust gas
limit of detection
reproducibility
spectrophotometry
chemistry
electrochemical analysis
genetic procedures
human
isolation and purification
paper
Biosensing Techniques
Copper
Electrochemical Techniques
Graphite
Humans
Metal Nanoparticles
Nitric Oxide
Nitrogen Dioxide
Paper
วันที่เผยแพร่: 2019
บทคัดย่อ: A disposable gas-sensing paper-based device (gPAD) was fabricated in origami design which integrates the gas adsorbent and the electrochemical detection zone in a single device. The gPAD for the determination of NOx gas uses a screen-printed graphene electrode modified with copper nanoparticles (CuNP/SPGE) to achieve high sensitivity and selectivity. The gPAD detects both, NO and NO2 (as NOx) with same current responses. The measurement could be performed directly through differential pulse voltammetry (DPV) with a detection limit as low as 0.23 vppm and 0.03 vppm with exposure times of 25 min and 1 h, respectively. The reproducibility in terms of relative standard deviation was less than 5.1% (n = 7 devices) at 25, 75 and 125 vppm NO2 and the life-time of this device was more than 30 days. The gPAD was applied to detect NOx in air and exhaust gases from cars. In comparison with spectrophotometry, there are no significant differences between both methods using a paired t-test of the results on a 95% confidence level. The designed gPAD can provide a new template model for other gas sensors with features of disposability and portability for fieldwork analysis at low cost. © 2019 Elsevier B.V.
URI: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85071253179&doi=10.1016%2fj.bios.2019.111606&partnerID=40&md5=2d2dabc1477f52c7ee31cbb45fad7615
http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/12280
ISSN: 9565663
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น