กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/11885
ชื่อเรื่อง: Comparison of the effectiveness of fractional 1550-nm erbium fiber laser and 0.05% tretinoin cream in the treatment of acanthosis nigricans: a prospective, randomized, controlled trial
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Leerapongnan P.
Jurairattanaporn N.
Kanokrungsee S.
Udompataikul M.
คำสำคัญ: melanin
retinoic acid
erbium
melanin
retinoic acid
acanthosis nigricans
adult
Article
bedtime dosage
clinical article
clinical outcome
comparative effectiveness
controlled study
cream
erythema
female
human
low level laser therapy
male
neck
patient safety
patient satisfaction
postinflammatory hyperpigmentation
priority journal
prospective study
randomized controlled trial
single blind procedure
skin color
skin irritation
acanthosis nigricans
comparative study
metabolism
middle aged
multimodality cancer therapy
solid state laser
treatment outcome
young adult
Acanthosis Nigricans
Adult
Combined Modality Therapy
Erbium
Female
Humans
Lasers, Solid-State
Male
Melanins
Middle Aged
Patient Satisfaction
Prospective Studies
Treatment Outcome
Tretinoin
Young Adult
วันที่เผยแพร่: 2020
บทคัดย่อ: Acanthosis nigricans is a common dermatological problem. There are currently limited clinical trials to determine the efficacy and safety of laser treatments. To compare the efficacy of fractional 1550-nm erbium fiber laser versus 0.05% tretinoin cream for the treatment of acanthosis nigricans at neck, a randomized, controlled, assessor-blinded study was conducted in 18 subjects with acanthosis nigricans at the neck. All patients were treated with both fractional 1550-nm erbium fiber laser and 0.05% tretinoin cream on each side of the neck. The laser side was treated with three treatment sessions, with a 4-week interval of 1550-nm fractional erbium laser. Another side was treated with 0.05% tretinoin cream daily at bedtime for 12 weeks. We evaluated at baseline, with a 4-week interval until 4 weeks after the last treatment. The efficacy was assessed by skin color ratio, melanin index, average roughness, photographic evaluation, patients’ satisfaction, and the adverse effects. At the study endpoint, week 12, the mean Visiometer-average roughness showed greater reduction in laser-treated side (24.65%) than tretinoin side (22.94%) (p = 0.004). Laser-treated side also showed greater percentage of skin color ratio reduction, melanin index reduction, and better mean of photographic-based evaluation percentage change from the baseline than tretinoin side with no significant different (p = 0.331, p = 0.116, p = 0.327, respectively). The study showed one post-inflammatory hyperpigmentation in tretinoin side. Regarding to the average roughness, fractional 1550-nm erbium fiber laser was superior to 0.05% tretinoin cream for treatment of neck-acanthosis nigricans with less side effect. Fractional 1550-nm erbium fiber laser could be considered as an alternative treatment for acanthosis nigricans. © 2020, Springer-Verlag London Ltd., part of Springer Nature.
URI: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85078302901&doi=10.1007%2fs10103-019-02944-9&partnerID=40&md5=77e272087e1ff326e326789f8ddf1759
http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/11885
ISSN: 2688921
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น