กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/11870
ชื่อเรื่อง: Heat spreading of liquid jet impingement cooling of cold plate heat sink with different fin shapes
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Wiriyasart S.
Naphon P.
คำสำคัญ: Coolants
Electronic cooling
Fins (heat exchange)
Jets
Coolant temperature
Electronic application
Heating surfaces
Jet impingement
Liquid jet impingement
Liquid mass flow rate
Spreading resistance
Thermal Performance
Heat resistance
วันที่เผยแพร่: 2020
บทคัดย่อ: This paper presents the heat spreading of the cold plate heat sink with different fin shapes (rectangular, circular, conical) using the jet impingement technique impinging on the heating surface. The parametric monitoring mainly focused on the liquid mass flow rate, inlet coolant temperature, and fin shapes are investigated. The results showed that the fin shapes of the heat sink influencing its total thermal resistance but small decrement in heat spreading resistance. By fixing other parameters and a jet-plate spacing to jet diameter ratios H/D = 0.8 is considered, it is shown that the circular fin has a higher thermal performance by lowering thermal resistance of the heatsink for 12%, and 25% compared with the rectangular and the conical fin, respectively. More importantly, the lower coolant temperature is reduced heat spreading, results in total thermal resistance are developed. The numerical was carried out, and the clear temperature distribution phenomena with different fin shapes are obtained, which contribute to the heat spreading, spreading resistance, and thermal resistance to the cold plate heat sink for cooling in electronic applications. © 2020 The Authors.
URI: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85089540884&doi=10.1016%2fj.csite.2020.100638&partnerID=40&md5=5d3403c40b7b21567bd856130a08dea4
http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/11870
ISSN: 2214157X
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น