กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/11867
ชื่อเรื่อง: Er:YAG laser for snoring: a systemic review and meta-analysis
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Neruntarat C.
Khuancharee K.
Shoowit P.
คำสำคัญ: apnea hypopnea index
dry throat
follow up
foreign body reaction
human
low level laser therapy
meta analysis
patient satisfaction
priority journal
respiratory disturbance index
Review
snoring
sore throat
systematic review
upper respiratory tract
adult
adverse device effect
aged
complication
drug therapy
female
male
middle aged
outpatient
publishing
risk
sleep disordered breathing
snoring
solid state laser
treatment outcome
Adult
Aged
Female
Humans
Lasers, Solid-State
Male
Middle Aged
Outpatients
Patient Satisfaction
Publication Bias
Risk
Sleep Apnea, Obstructive
Snoring
Treatment Outcome
วันที่เผยแพร่: 2020
บทคัดย่อ: A new outpatient non-surgical method using Er:YAG laser for snoring has been demonstrated. The aim of this systematic review and meta-analysis was to investigate the effects of this treatment on snoring. Relevant 1548 articles were searched from various databases from 1 January 2000 to September 2018 including PubMed, MEDLINE, EMBASE, Cochrane Library, Web of Science, and Scopus and reference lists. Meta-analysis was performed with RevMan software. Cochran’s Q and I2 statistics were used to assess heterogeneity. The overall effect was evaluated using z-tests. Seven studies and two hundred forty-seven participants treated with two to three sessions of Er:YAG 2940 nm laser (long pulse mode, 10 Hz, fluence 1.6 J/cm2) were included. There was a statistically significant reduction of pooled snoring VAS (mean difference (MD) (95% CI), − 6.89 (− 7.62, − 6.15)). Patient satisfaction rate after laser treatment was 80% (95% CI, 70.69, 89.05) of cases. A widening of the upper airway dimension was revealed; however, changes in apnea-hypopnea index (AHI) and respiratory disturbance index (RDI) were not significantly different. Mean follow-up period was 3 to 36 months. Patients tolerated the procedure well without anesthesia. There were minimal side effects without serious adverse effects. Er:YAG laser is shown to be effective in a way to reduce snoring without significant AHI or RDI changes. However, randomized controlled trials, objective data, multicenter cooperation, and long-term outcomes are needed to confirm the benefits of this laser for snoring. © 2020, Springer-Verlag London Ltd., part of Springer Nature.
URI: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85081027496&doi=10.1007%2fs10103-020-02987-3&partnerID=40&md5=9fb1a07327a4ebfed49676b8f2c4370d
http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/11867
ISSN: 2688921
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น