กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/11861
ชื่อเรื่อง: A new alternative assay for sensitive analysis of ethylenethiourea and propylenethiourea in fruit samples after their separation
ผู้แต่ง: Nantaphol S.
Moonla C.
Promvichai S.
Tangkuaram T.
Chailapakul O.
Siangproh W.
Keywords: Catalytic oxidation
Electrodes
High performance liquid chromatography
High pressure liquid chromatography
Screen printing
Chromatographic separations
Cobalt phthalocyanine
Phosphate buffer solutions
Propylenethiourea (PTU)
Relative standard deviations
Screen printing technique
Screen-printed carbon electrodes
Ultra high performance liquid chromatography (UHPLC)
Fruits
วันที่เผยแพร่: 2020
บทคัดย่อ: Ultra-high-performance liquid chromatography (UHPLC) coupled with a cobalt phthalocyanine screen-printed carbon electrode (CoPc-SPCE) was developed and validated for quantitative analysis of ethylenethiourea (ETU) and propylenethiourea (PTU). CoPC-SPCE provided high catalytic properties for ETU and PTU oxidation. This fabricated electrode is inexpensive, disposable, and easy to prepare by an in-house screen-printing technique. The chromatographic separation was performed in isocratic mode on a reversed phase C18 (100 mm × 4.6 mm, 3 µm) column, using a 90?:?10 (v/v) ratio of 0.05 M phosphate buffer solution (pH 4) and methanol as the mobile phase with a flow rate of 1.0 mL min-1 at an oxidation potential of +0.7 V vs. Ag/AgCl. The separation could be achieved within 3 min, and a wide linear range of 0.01-100 µg mL-1 (r2 > 0.99) was obtained for both analytes. The limits of detection (3 S/N) were found to be 0.006 and 0.009 µg mL-1 for ETU and PTU, respectively. Furthermore, this proposed method was utilized to determine ETU and PTU in fruit samples with satisfactory results, yielding excellent intra-day and inter-day relative standard deviations and recoveries. These results demonstrated that the proposed assay can be used as a new alternative way for inexpensive, rapid, selective and sensitive determination of ETU and PTU in fruit samples. © The Royal Society of Chemistry.
URI: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85089505220&doi=10.1039%2fd0ay01001d&partnerID=40&md5=749ed2d7a057d763fc5a1a17cccedd34
http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/11861
ISSN: 17599660
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น