กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/11853
ชื่อเรื่อง: Enhanced sensitivity and separation for simultaneous determination of tin and lead using paper-based sensors combined with a portable potentiostat
ผู้แต่ง: Pungjunun K.
Nantaphol S.
Praphairaksit N.
Siangproh W.
Chaiyo S.
Chailapakul O.
Keywords: Analytic equipment
Canning
Electrolytes
Graphite electrodes
Lead compounds
Oxalic acid
Voltage regulators
Voltammetry
Bismuth nanoparticles
Enhanced sensitivity
Hexadecyltrimethylammonium bromide
Paper-based analytical devices
Screen-printed graphene electrodes
Simultaneous determinations
Square wave anodic stripping voltammetry
Supporting electrolyte
Tin compounds
วันที่เผยแพร่: 2020
บทคัดย่อ: Due to similar properties in the electroanalysis of tin (Sn(II)) and lead (Pb(II)), the voltammograms of tin and lead overlap and it is difficult to simultaneously determine these two metals. Herein, we develop a simple fabricated sensor based on a bismuth nanoparticle-modified screen-printed graphene electrode (BiNP/SPGE) on a paper-based analytical device (PAD) for the simultaneous determination of Sn(II) and Pb(II) and combine it with a portable potentiostat. To overcome crossing interference, the use of hexadecyltrimethylammonium bromide (CTAB) can provide improved separation and enhanced sensitivity for Sn(II) and Pb(II) detection in oxalic acid as a supporting electrolyte while using square-wave anodic stripping voltammetry. Under optimal conditions, the linear range of both metals was determined to be 10–250 ng mL−1, and the calculated limit of detection (3SD/slope) was 0.26 ng mL−1 and 0.44 ng mL−1 for Sn(II) and Pb(II), respectively. This sensor was also applied to simultaneously determine Sn(II) and Pb(II) in canned food samples. The results obtained from the portable potentiostat were similar to the results obtained by a standard method. Therefore, the proposed device can be further improved for the realization of a rapid on-site detector for Sn(II) and Pb(II) detection in real samples. © 2020 Elsevier B.V.
URI: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85084572571&doi=10.1016%2fj.snb.2020.128241&partnerID=40&md5=9c88c01b92e7727ab929a6ad5371e51e
http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/11853
ISSN: 9254005
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น