กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/11793
ชื่อเรื่อง: A new ent-abietane lactone from Glycosmis pentaphylla
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Chokchaisiri S.
Apiratikul N.
Rukachaisirikul T.
คำสำคัญ: ent abietane lactone
plant extract
unclassified drug
antineoplastic agent
coumaric acid
ferulic acid
indole derivative
indole-3-carbaldehyde
lactone
Article
cytotoxicity
drug identification
drug isolation
Glycosmis pentaphylla
human
human cell
IC50
mass spectrometry
nuclear magnetic resonance
Rutaceae
spectroscopy
chemical structure
chemistry
drug screening
HeLa cell line
HT-29 cell line
isolation and purification
MCF-7 cell line
nuclear magnetic resonance spectroscopy
Abietanes
Antineoplastic Agents, Phytogenic
Coumaric Acids
Drug Screening Assays, Antitumor
HeLa Cells
HT29 Cells
Humans
Indoles
Lactones
Magnetic Resonance Spectroscopy
MCF-7 Cells
Molecular Structure
Rutaceae
วันที่เผยแพร่: 2020
บทคัดย่อ: A new ent-abietane lactone, 3-oxojolkinolide A (1), together with 16 known compounds, helioscopinolide E (2), helioscopinolide A (3), 3-methyl-9H-carbazole (4), carbalexin (5), carbalexin B (6), glycaborinine (7), arborinine (8), 1H-indole-3-carbaldehyde (9), glycoamide A (10), glycoamide B (11), 2-(N-methyl-2-phenylacetamido)benzoic acid (12), 2-(methylamine)-methylbenzoate (13), fraxidin (14), scopoletin (15), (-)-syringaresinol (16) and ferulic acid (17) were isolated from Glycosmis pentaphylla. The structures of these compounds were elucidated using spectroscopic techniques such as NMR and MS. Among them, compounds 1–3, 9 and 12-17 were isolated from the genus Glycosmis for the first time. © 2018 Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group.
URI: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85091316694&doi=10.1080%2f14786419.2018.1540477&partnerID=40&md5=6ab9499e170493ef5f113ad781d21db8
http://ir.swu.ac.th/jspui/handle/123456789/11793
ISSN: 14786419
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Scopus 1983-2021

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น