Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 17 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2563ระบบการรู้จำใบหน้าโดยใช้กระบวนการถ่ายโอนการเรียนรู้วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ; ธันยาธรณ์ บินตอเล็บ; พนัชกร วรโชติชนาภัทร; อาทิตยา จันทมี
2563วีดีกรี: ระบบตรวจสอบใบประมวลผลการศึกษาดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี บล็อกเชนจันตรี ผลประเสริฐ; ธนกฤต บรรจงศิลป์; ปรินทร ปาณฑิตยางกูร; ประณิธาน วิทยารณยุทธ
2563เกมเพื่อสุขภาพด้วยพื้นฐานการติดตามท่าทางมนุษย์วีระ สอิ้ง; ธนิน ลิ้มปิยวรรณ; เฉลิมพล นวลศรี; อภิชาติ เปรมชูเกียรติ
2563การพัฒนาระบบตรวจสอบดวงตาด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอลโวลูชันศิริสรรพ เหล่าหะเกียรติ; รักษมินฆ์ ธนสิทธิ์; อรัญญาภรณ์ ลาภหลาย; พิชชาพร สุริยันชัยเจริญ
2563โรงรถอัจฉริยะโสภณ มงคลลักษมี; นันทิช ปทุมมา; อภิพล บุญให้เจริญ; ปุลิปรัชญ์ ม่านมุงศิลป์
2563ถังขยะรีไซเคิลอัจฉริยะรักษ์โลกวีระ สอิ้ง; พัณณิตา กาญจนสุโรจน์; รัชชานนท์ แสนเสส; วทัญญู ลิปิกรธนางกูร
2563การจำแนกภาพอวัยวะในระบบทางเดินอาหารจากกล้องแคปซูลไร้สายโดยใช้ โครงข่ายประสาทเทียมคอนโวลูชันนุวีย์ วิวัฒนวัฒนา; สุภัคศจี ปลุกสว่าง; สิปปภาส ทรัพย์สนอง; สุประวีณ์ สร้อยทองเจริญ
2563การทำนายข้อความบนโซเชียลมีเดียเพื่อตรวจจับภาวะซึมเศร้าวีรยุทธ เจริญเรืองกิจ; กฤตณัฐ แสงศรี; ริตาภรณ์ ธรรมวัติ
2563ระบบรักษาความปลอดภัยของหุ่นยนต์มิตซูบิชิแบบใหม่ โดยการมองเห็นอย่างชาญฉลาดแบบสามมิติวีระ สอิ้ง; ภานุพงศ์ ตันติประเสริฐศรี; อธิภัทร พนัสนาชี; สุเมธ เพ็ญผ่อง
2563ระบบเช็คชื่อเข้าเรียนโดยใช้การรู้จำใบหน้าบนสมาร์ทโฟนศศิวิมล สุขพัฒน์; พลสิต สุขมา; ธนพล สังข์อ้น; ศศิวิมล สุขพัฒน์