Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 3467 to 3486 of 4267 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2012-09-06สถานการณ์การส่งออก ปลาสดแช่เย็นแช่แข็งของประเทศไทยไปประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซาอุดิอาระเบีย และ คูเวตไมตรี อภิพัฒนะมนตรี; ทนงศักดิ์ เนตรทอง
2013-08-30สถานการณ์ระบบการให้บริการอาชีวอนามัยในหน่วยบริการปฐมภูมิของจังหวัดนครราชสีมายุวดี วิทยพันธ์; ฉันทนา ผดุงทศ; นภัค ด้วงจุมพล
2560สถานภาพ ช่องว่างความรู้ และทิศทางของบทความวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์: การสังเคราะห์บทความวิจัยในวารสารพฤติกรรมศาสตร์นริสรา พึ่งโพธิ์สภ
2015-01-29สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
2015-01-29สถิติข้อมูลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2542มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กองแผนงาน
2015-01-29สถิติข้อมูลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปีการศึกษา 2539มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กองแผนงาน
2015-01-30สภาคณาจารย์ มหาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ฉ.1 ปี 2524มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สภาคณาจารย์
2015-01-30สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ฉ.1 ปี 2526มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2015-01-30สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ฉ.1 ปี 2526มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สภาคณาจารย์
2015-01-30สภาคณาจารย์ มีเส้นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
2013-11-18สภาพและความต้องการการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2555ธิติ แกล้วกล้า
2013-11-18สภาพและความต้องการการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนขนาดกลางเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 กาญจนบุรี ปีการศึกษา 2555ดาลัทธิ์ การสมสิษฐ์; ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์
2014-08-27สภาพและปัญหาการจัดการการเรียนรู้ในที่ทำงานของครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางเขนจารุวรรณ พลอยดวงรัตน์; วรัญญา มเหสักขกุล
2012-11-28สภาพและปัญหาการเตรียมทีมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตวอลเลย์ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2552 /$cชัยชนะ เหมหอมเงินเทเวศร์ พิริยะพฤนท์ ;; นำชัย เลวัลย์; ชัยชนะ เหมหอมเงิน
2014-09-10สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษาจารุวรรณ สกุลคู; สุชาดา สุธรรมรักษ์; ศิวพร ใจตุ้ย
2014-02-18สมบัติทางกลของวัสดุพอลิเบนซอกซาซีน-อลูมินาคอมพอสิทจันจิรา จับศิลป์; อรวรรณ พลอยทรัพย์; อรุณกานต์ เกิดพันธ์
2013-11-17สมรรถภาพของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบขดก้นหอยไพศาล นาผล; ประดิษฐ์ เชษฐ์รัมย์; พรประเสริฐ เปรื่องสูงเนิน; สมาน รักซื่อ
2012-11-28สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนสาธิตสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษาธงชัย เจริญทรัพย์มณี; ผาณิต บิลมาศ; นายิกา เกตุใหญ่
2510สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยชิน อยู่ดี
2015-01-29สมาคมการศึกษาแห่งประเทศไทยนาครธรรม คำฟูอ่อน