Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 3409 to 3428 of 4267 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2015-01-29ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ วันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2549 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2014-09-25ศักยภาพทางอัลลีโลพาทีในพืชสกุล Jatropha บางชนิดเฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ; สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ; รัตนวรรณ พรรุ่งเรืองกุล
2015-01-29ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ปราชญ์ผู้ทรงศีลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2015-06-29ศาสตราจารย์ดร.สาโรช บัวศรี กับจริยธรรมสมชัย วุฑฒิปรีชา
2014-08-28ศิลปกรรม ศิลปะการแทงหยวก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยองสาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง; วรรณรัตน์ ตั้งเจริญ; โสภิดา ณ ป้อมเพชร์
2015-01-29ศิลปวัฒนธรรมไทยครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศักดิ์ชัย นิรัญทวี
2015-01-29ศิษย์เก่าดีเด่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2550มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2015-01-29ศิษย์เก่าดีเด่นคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2015-01-29ศิษย์เก่าดีเด่นและบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2545มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2014-02-12ศึกษากรรมวิธีในการผลิตตุ้มน้ำหนักเพื่อลดค่าความสามารถในการซึมซับแม่เหล็กเชิงปริมาตรให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอนุวัฒน์ จุติลาภถาวร; กุสุมา คงศิริ; บารมี พันธราธรนุกุล
2013-11-17ศึกษาการนำเอธานอลมาใช้ทดแทนน้ำมันเบนซินประชาสันติ ไตรยสุทธิ์; ธวัชชัย ดอนหัวล่อ; อนุรักษ์ ศรีกระหนก
2012-11-14ศึกษาการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2พวงรัตน์ เกษรแพทย์; พระมหาปัญญา แล่นปิว
2012-08-15ศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของข้าราชการครู เครือข่ายโรงเรียนที่ 22 สำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครสมชาย เทพแสง; วาทิณี มามุ้ย
2014-02-19ศึกษาการป้องกันการบุกรุกในเครือข่ายไร้สายโดยวิธีการปลอมแปลงแมคแอดเดรสธานินทร์ ดวงจันทร์; กนกศิริ รัศมี
2013-09-19ศึกษาการพัฒนาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษราชบุรี เขต 1พวงรัตน์ เกษรแพทย์; พงษ์นภา หุนมาตรา
2014-01-24ศึกษาการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์พิณชุกรณ์ ชอบเที่ยงธรรม; ลมรัก หลงจำปา; สุนันทา วันทาแก้ว
2014-01-24ศึกษาการวัดค่าการแอ่นตัวของถนนโดยใช้เครื่องมือเป็นแกวแมนบึมและการออกแบบเสริมความแข็งแรงของถนนลาดยางสุดนิรันดร์ เพชรัตน์ม; เพชรนภา ดีโคตร; อภิสิทธิ์ ชุมมิ่ง
2014-08-28ศึกษาการสร้างกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2อธิพัชร์ วิจิตสถิตรัตน์; ศุภชัย อารีรุ่งเรือง; สิริมาศ กาญจนโอภาส
2014-04-29ศึกษาการหมักไวน์น้ำมะพร้าวโดยยีสต์ Saccharomyces var. Montacheธีรวิทย์ ทับทอง; สมพิศ พร้อมพอชื่นบุญ; อัจฉรา วรรตะธร; อุทัยวรรณ มีแดง
2014-06-12ศึกษาการออกแบบบ้านพักอาศัยบริเวณ มศว องครักษ์พัฒนา จันทพัฒน์; พิเชษฐ์ วรุณโชติกุล; ปราโมทย์ สุวิมลธีระบุตร; ฤทธิพงษ์ ประมวลญาติ