Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 3350 to 3369 of 4267 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-12-26วงกันตรึมคณะน้ำผึ้ง เมืองสุรินทร์ การปรับปรนและบทบาทหน้าที่ดวงเด่น บุญปก; รัตติยา มีเจริญ
2014-02-19วงจรกรองความถี่ต่ำอิมพีแดนซ์แบบขั้นชาญไชย ไทยเจียม; อภิชล ทรัพย์หิรัญ
2014-02-17วงจรกรองสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้าทางสายตัวนำรูปแบบใหม่พินิจ เทพสาธร; วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์; วิณัฐ สมาบัติ; มาลินี นรินทร์รัมย์
2013-09-22วงจรขยายสัญญาณภาพผ่านเส้นใยแสงแบบอัตโนมัติยืน ปาระเคน; ชาญไชย ไทยเจียม; ฉัตรชัย จังพานิช; ชัชชล เวยสาร; พิศัลย์ สุขปรีดา
2014-02-17วงจรจำลองการแกว่งของกำลังไฟฟ้าคมกฤษ ประเสริฐวงษ์; ปัญญา อุ่มบางตลาด; วิชัย บังเกิด
2013-11-12วงจรแปลงผันไฟฟ้าแบบ 1 เฟสเป็น 3 เฟสธีระพงษ์ กิตติสยาม; สมภพ รอดอัมพร; จีรพจน์ บัวจันทร์; สายันห์ คงทอง; สุนารท บุษยากุล
2014-02-19วงจรแยกสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้าแบบสามเฟสโศจิรัตน์ ลำเจริญ; สถาพร นามเหลา; สุรเชษฐ์ บรรเทา
2013-09-22วงจรแสดงผลแบบแมทริกซ์สมภพ รอดอัมพร; พินิจ เทพสาธร; ปัญญา รอบกิจ
2014-09-10วงปิ่พาทย์มอญหงสาวดี หมู่บ้านมอญ บ้านวังกระ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรีกาญจนา อินทรสุนานนท์; มานพ วิสุทธิแพทย์; ณฤดล เผือกอำไพ
2013-11-28วงปี่พาทย์พื้นบ้านล้านนา : กรณีศึกษาคณะเชิงผาล้านนาศิลป์ ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัยมานพ วิสุทธิแพทย์; กาญจนา อินทรสุนานนท์; อนุชาต อินทร์สุวรรณ
2015-06-29"วศ. ประสานมิตร รุ่นที่ 10 สังสรรค์"มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ.
2015-01-29วศ.ทักษิณ ณ โรงอาหารใหญ่ วศ.ประสานมิตร 18.00 น 9 ตุลาคม 2514มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2014-09-03วัฒนธรรมการห่อของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดลพบุรีวิรุณ ตั้งเจริญ; พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ; จุลทัศน์ พยาฆรานนท์; ชาติชาย อนุกูล
2012-08-17วัฒนธรรมองค์กรของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแววตา เตชาทวีวรรณ;; ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์; กิติมา จิตรีโภชน์
2014-12-29วัฒนธรรมองค์กรมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่สุพาดา สิริกุตตา; นงนภา จันทร์แป้น
2015-01-30วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2544สุรชาติ ทินานนท์; วันชัย วิเศษสุวรรณ; ชำนาญ แสงแก้ว; พรรณราย ประสิทธิ์นราพันธุ์; ชลีนาถ สิงหเรศร์; จันทิรา จิตวีระ; สุพัฒนา ชลคีรี; สัณหกช สัมมาชีพ; อัมพิกา มีชัย; ศุภชัย แก้วซัง; ยุทธพงศ์ นันทพงศ์
2015-01-29วันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ครบรอบ 36 ปีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะศึกษาศาสตร์
2015-01-29วันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ครบรอบ 36 ปีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2015-01-30วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2015-01-30วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 19 พฤศจิกายน 2533มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ