Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 3034 to 3053 of 4267 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-09-03ภาพคนชายขอบในวรรณกรรมเยาวชนพรธาดา สุวัธนวนิช; ดวงเด่น บุญปก; ภัทรขวัญ ทองเถาว์
2014-09-10ภาพยนตร์ชุดเกาหลี : กรณีศึกษากระแสความคลั่งใคล้วัฒนธรรมเกาหลีในสังคมไทยพฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ; วิรุณ ตั้งเจริญ; สุรพล วิรุฬหรักษ์; นพดล อินทร์จันทร์
2012-08-24ภาพลักษณ์ ความภักดีของนักท่องเที่ยวต่อสามชุกตลาดร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรีสุพาดา สิริกุตตา; ธัญชนก คล้ายสังข์
2012-09-12ภาพลักษณ์ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ที่มีผลต่อความไว้วางใจและพฤติกรรมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครณักษ์ กุลิสร์; ปรัชญาคม ล้วนรัตน์
2012-08-24ภาพลักษณ์ของบริษัทและความผูกพันของพนักงาน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)สุพาดา สิริกุตตา; การันต์ กันธิยะ
2554ภาพลักษณ์ของห้างเดอะแพลทินัม แฟชั่นมอล์ล และความภักดีของผู้บริโภคที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าสุพาดา สิริกุตตา; พิมพร ศรีชัยวงศ์
2012-09-20ภาพลักษณ์และการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าที่มีผลต่อความภักดีของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครวรินทรา ศิริสุทธิกุล; ศศอร อินทวงศ์
2014-08-28ภาพแทน ผู้ดี ผู้ร้ายจากข่าวการชุมนุมทางการเมืองในหนังสือพิมพ์ไทยรัชนีย์ญา กลิ่นน้ำหอม; กนกกาญจน์ วรสีหะ
2012-08-29ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างานที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานบริษัทจัดหางานข้ามชาติแห่งหนึ่งสิฏฐากร ชูทรัพย์; สุธิดา สมแสง
2014-12-29ภาวะผู้นำของนิสิตครูหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจารุวรรณ พลอยดวงรัตน์; ไพบูลย์ อ่อนมั่ง; รภัสศา พิมพา
2012-11-28ภาวะผู้นำของพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วังน้อย)จารุวรรณ สกุลคู ;; อรรณพ โพธิสุข; พระมหาชินวุฒิ สายงาม
2012-08-15ภาวะผู้นำคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯสมชาย เทพแสง; รัชนี ตระกูลเง็ก
2014-09-03ภาวะผู้นำทางวิชาการของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตเบญจสิริ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2สมชาย เทพแสง; พรชัย ธนปารมีกุล
2014-09-03ภาษาที่นำเสนอแนวคิดพุทธศาสนาของสไบเมืองพรธาดา สุวัธนวนิช; วรวรรธน์ ศรียาภัย; ปาริฉัตร พยุงศรี
2015-01-30ภาษาไทยขึ้นแก่ภาษาตระกูลไหนโทมีต้า, ตาเกยิโร
2014-09-10ภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมกระดาษสา : กรณีศึกษาหัตกรรมกระดาษสา บ้านต้นเปาอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง; ชัยพล สกุลเหลืองอร่าม
2014-09-03ภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมการแกะสลักไม้ : กรณีศึกษาสหกรณ์หัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้สันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่อธิพัชร์ วิจิตสถิตรัตน์; ชาติชาย อนุกูล; เนาวรัตน์ ฐิติชาญชัยกุล
2015-06-26มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2015-01-29มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2015-01-29มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ