Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 2808 to 2827 of 4267 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-06-11ผลกระทบของการบ่มต่อคอนกรีตที่ผสมเถ้าลอยอิทธิพร ศิริสวัสดิ์; ประเสริฐ ลักษณ์สมยา; พิทยะ สังข์โสม; วรากร อ่อนกุล
2012-11-24ผลกระทบของการสื่อสารของพนักงานบริษัท เจม ครีเอชั่น จำกัด กรุงเทพมหานครเวธนี กรีทอง; สิริลักษณ์ พัชรนฤมล
2014-01-30ผลกระทบของการเคลื่อนตัวเนื่องจากการขุดชั้นใต้ดินธนาดล คงสมบูรณ์; ภาณุพงศ์ศิริ โนนกอง; สมน่าน พุ่มจีน
2012-09-05ผลกระทบของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนต่อการส่งออกสินค้าเกษตรที่สำคัญจิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล; พิศมัย จารุจิตติพันธ์; วารี ชัยเสรี
2012-09-06ผลกระทบของปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีต่อปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชย์ไทยชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์; เยาวลักษณ์ รัตนา
2014-01-26ผลกระทบของสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้าต่อแผนลายวงจรพิมพ์วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์; เวคิน ปิยรัตน์; วีระวิทย์ ทัศนีย์สุวรรณ; อาคม วันชุลี
2013-09-22ผลกระทบของอัตราส่วนผสมของอากาศและเชื้อเพลิงที่มีต่อการเกิดก๊าซไอเสียประชาสันติ ไตรยสุทธิ์; ธำรงค์ รัตนบุรี; ประยุทธ บุญฤทธิ์; พิเชฐ จิตตารมย์
2014-06-11ผลกระทบที่มีต่อคุณสมบัติของคอนกรีตจากการผสมโพลิเมอร์ธรรมชาติประเสริฐ ลักษณ์สมยา; อิทธิพร ศิริสวัสดิ์; อนันทเดช นุ่มโม; ต่อศักดิ์ เจียรประภาส
2012-11-10ผลการจัดกระบวนการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษาแบบร่วมมือที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการเชื่อมโยง และความสุขในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติฉวีวรรณ เศวตมาลย์; ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ; เจริญขวัญ นำพา
2012-11-14ผลการจัดการเรียนการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์แบบเว็บเควสท์ เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ฉวีวรรณ เศวตมาลย์; นิภา ศรีไพโรจน์; ลดารัตน์ สงวรรณา
2012-11-19ผลการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการเชิงวิธีการซึ่งสอดคล้องกับความสามารถทางพหุปัญญาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลเรื่องกำหนดการเชิงเส้น และความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ฉวีวรรณ เศวตมาลย์; สุกัลยา อุบลรัตน์
2014-09-04ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธี Star ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเีรียนวิชาคณิตศาสตร์ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2สมชาย ชูชาติ; อังคณา อุทัยรัตน์
2012-11-10ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค K-W-D-L เรื่องโจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล; สุจิตรา ศรีสละ
2012-12-03ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยสุจินดา ขจรรุ่งศิลป์; จิราภรณ์ บุญส่ง; สำรวย สุขชัย
2014-09-10ผลการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่องการให้เหตุผลโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล; ณัฐพร ขำสุวรรณ์
2014-08-28ผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเรื่องทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและความเชื่อมั่นในตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3สมชาย ชูชาติ; สนอง ทองปาน; เชิดศักดิ์ ภักดีวิโรจน์
2013-12-13ผลการจัดการเรียนรู้เรื่องการอ่านและการเขียนอย่างสร้างสรรค์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยใช้แผนที่ความคิดตามแบบของโทนี่ บูซาน (Tony Buzan) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)อุทัยวรรณ ปิ่นประชาสรร
2012-11-11ผลการจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องการประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวฉวีวรรณ เศวตมาลย์; สมสรร วงษ์อยู่น้อย; สันนิสา สมัยอยู่
2014-09-25ผลการจัดการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) เรื่องวิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6สมชาย ชูชาติ; สุธารัตน์ สมรรถการ
2014-09-10ผลการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (Cippa Model) เรื่องลำดับและอนุกรมที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญญาและความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5สมชาย ชูชาติ; อัศวิน พุ่มมรินทร์