Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 2481 to 2500 of 4267 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2013-08-21ถังควบคุมอุณหภูมิเกียรติชัย รักษาชาติ; ชัชวาล หนูสังข์; เติมศักดิ์ เอี่ยนเหล็ง; ธรรมศักดิ์ นวลทอง
2014-06-15ถังผลิตปุ๋ยชีวภาพใช้ในครัวเรือนประเสริฐ ลักษณ์สมยา; วีรพล ควรจำ; สุริยัน อติวิทยาภรณ์
2013-08-28ทดสอบประสิทธิภาพเครื่องเติมอากาศอุดมชัย จินะดิษฐ์; เกียรติชัย ชูสกุล; พิสิฐ มงคลวัฒนสกุล; วสันต์ เอี่ยมยิ้ม
2012-12-02ทักษะการรับรู้ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการฝึกสมาธิก่อนกิจกรรมเสริมประสบการณ์พัฒนา ชัชพงศ์; จิราภรณ์ บุญส่ง; พรรณธิดา สายตา
2012-12-02ทักษะการสังเกตและการเปรียบเทียบของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยการย้อมสีพัฒนา ชัชพงศ์; จิราภรณ์ บุญส่ง; พรทิพย์ เกนโรจน์
2012-12-03ทักษะทางการอ่านของเด็กปฐมวัยที่เล่นเกมการศึกษาเน้นภาษาพัฒนา ชัชพงศ์; จิราภรณ์ บุญส่ง; นิดาพร อาจประจญ
2012-12-02ทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่เล่นเกมการศึกษาเน้นเศษส่วนของรูปเรขาคณิตพัฒนา ชัชพงศ์; จิราภรณ์ บุญส่ง; ปณิชา มโนสิทธิยากร
2014-09-25ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการปั้นกระดาษเยาวพา เดชะคุปต์; จิราภรณ์ บุญส่ง; วราภรณ์ วราหน
2012-12-03ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการสานพัฒนา ชัชพงศ์; จิราภรณ์ บุญส่ง; วันดี มั่นจงดี
2012-12-03ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืชสุจินดา ขจรรุ่งศิลป์; ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ; อรกานต์ เพชรคุ้ม
2012-12-02ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติเยาวพา เดชะคุปต์ ;; จิราภรณ์ บุญส่ง; ปานิตา กุดกรุง
2014-09-03ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามแนวมอนเตสซอรี่เยาวพา เดชะคุปต์; นิภา ศรีไพโรจน์; กมลรัตน์ กมลสุทธิ
2012-12-03ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการทดลองหลังการฟังนิทานพัฒนา ชัชพงศ์; จิราภรณ์ บุญส่ง; ศศิพรรณ สำแดงเดช
2012-12-02ทักษะในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่นเกมการศึกษาประกอบภาพพัฒนา ชัชพงศ์; จิราภรณ์ บุญส่ง; ปรียวาท น้อยคล้าย
2563ทันโรคกับหมอชลประทาน EP8 ตรวจสุขภาพอย่างไรให้ตรงใจมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
2554ทัศนคติ ความพึงพอใจโดยรวม และพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการใช้บริการสนามฟุตซอลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครรักษ์พงศ์ วงศาโรจน์; ศรัญญา เรือศรีจันทร์
2012-09-20ทัศนคติ และภาพลักษณ์ที่มีผลต่อความภักดีของผู้บริโภคที่มาใช้บริการแม็คโครในเขตกรุงเทพมหานครวรินทรา ศิริสุทธิกุล; กัลยาณี จิระอดุลย์วงค์
2017-01-15ทัศนคติของนิสิตที่มีต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันมณีภรณ์ ทฤษณาวดี
2014-12-29ทัศนคติของสตรีผู้เข้าชมเว็บชุมชนออนไลน์ที่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการซื้อเครื่องสำอางที่ผลิตโดยประเทศเกาหลีณักษ์ กุลิสร์; ธันยพร เครือบริบูรณ์ศิล
2554ทัศนคติด้านตราสินค้าที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอยี่ห้อเตร็ปซิลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครสุพาดา สิริกุตตา; นนทกา วิบูลย์เดชาโชค