Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 2468 to 2487 of 4267 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-09-10ตลาดย้อนยุคสามชุก : การเมืองเรื่องพื้นที่และธุรกิจแห่งการถวิลหาอดีตอำนาจ เย็นสบาย; ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์; สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์; โศจิลักษณ์ กมลศักดาวิกุล
2013-11-28ตลาดย้อนยุคสามชุก: การเมืองเรื่องพื้นที่และธุรกิจแห่งการถวิลหาอดีตโศจิลักษณ์ กมลศักดาวิกุล; ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์; สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์; อำนาจ เย็นสบาย
2014-09-10ตัวละครและสไตล์การแสดงในบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทย : กรณีศึกษาภาพยนตร์ไทยที่ได้รับรางวัลภาพยนตร์สุพรรณหงส์พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ; สุรพล วิรุฬห์รักษ์; วิรุณ ตั้งเจริญ; ปรวัน แพทยานนท์
2014-02-01ตาชั่งแบบเข็มพูดได้สำหรับผู้พิการทางสายตาศิริพงษ์ ฉายสินธ์; ธานินทร์ ดวงจันทร์; จำเริญ บุญวุติ; ชาญยุทธ์ พุสิงห์
2015-01-29ตารางเลือกวิชา ภาคต้น ปีการศึกษา 2518มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
2491ตำนานเมืองนครศรีธรรมราชกรมศิลปากร
2013-08-02ตู้ยาไฮเทคยืน ปาระเคน; ประดอน ปาณะลักษณ์; สงวน สาลี; สมชัย ศศิโอกาส
2013-11-17ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานไฟฟ้าประชา บุณยวานิชกุล; มนัส แป้งใส; วินัย ศรีทอง
2013-08-21ตู้อบพลังงานไฟฟ้าร่วมกับแสงอาทิตย์กัณฑ์วริชญ์ พลูปราชญ์; จเร ยอดราช; พิเชฎฐ์ สังข์หิรัญ
2013-07-11ตู้เคลือบผิวโลหะด้วยพลาสติกโดยกรรมวิธีฟลูอิดไดซ์เบดกัณฑ์วริชญ์ พลูปราชญ์; ณัฐพงษ์ แซ่ลิ้ม; พร เสรีสันติวงศ์; พิศาล ตรีบริบูรณ์ไพศาล
2013-09-22ตู้แช่ควบคุมอุณหภูมิต่ำธีระพงษ์ กิตติสยาม; อาจหาญ สุดสวาท; อำนาจ กาฬภักดี; อำนาจ ศรีอรุณเรืองชัย
2014-03-12ตู้แช่พลังงานแบตเตอรี่สมภพ รอดอัมพร; พลากร เทียมสุขสม; รุ่งโรจน์ พุ่มเข็ม; อภิชาติ คงสุข
2013-08-21ตู้แช่เอนกประสงค์เกียรติชัย รักษาชาติ; วิชัย อภิรักษ์อุปถัมภ์; ราเชน ศรีปานรอด; สุธน พิทักษ์
2013-08-21ถังควบคุมอุณหภูมิเกียรติชัย รักษาชาติ; ชัชวาล หนูสังข์; เติมศักดิ์ เอี่ยนเหล็ง; ธรรมศักดิ์ นวลทอง
2014-06-15ถังผลิตปุ๋ยชีวภาพใช้ในครัวเรือนประเสริฐ ลักษณ์สมยา; วีรพล ควรจำ; สุริยัน อติวิทยาภรณ์
2013-08-28ทดสอบประสิทธิภาพเครื่องเติมอากาศอุดมชัย จินะดิษฐ์; เกียรติชัย ชูสกุล; พิสิฐ มงคลวัฒนสกุล; วสันต์ เอี่ยมยิ้ม
2012-12-02ทักษะการรับรู้ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการฝึกสมาธิก่อนกิจกรรมเสริมประสบการณ์พัฒนา ชัชพงศ์; จิราภรณ์ บุญส่ง; พรรณธิดา สายตา
2012-12-02ทักษะการสังเกตและการเปรียบเทียบของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยการย้อมสีพัฒนา ชัชพงศ์; จิราภรณ์ บุญส่ง; พรทิพย์ เกนโรจน์
2012-12-03ทักษะทางการอ่านของเด็กปฐมวัยที่เล่นเกมการศึกษาเน้นภาษาพัฒนา ชัชพงศ์; จิราภรณ์ บุญส่ง; นิดาพร อาจประจญ
2012-12-02ทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่เล่นเกมการศึกษาเน้นเศษส่วนของรูปเรขาคณิตพัฒนา ชัชพงศ์; จิราภรณ์ บุญส่ง; ปณิชา มโนสิทธิยากร