Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 2343 to 2362 of 4267 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2562ชวนเพื่อนวิ่ง ยิ่งให้...ยิ่งได้ PCMC Charity Run 2019มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
2013-09-22ชั้นลอยเอนกประสงค์บัญชา ค้งตระกูล; กัณทิมา มีนคร
2014-09-04ชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร : กรณีศึกษางานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธรวาสนา นามพงศ์; ดวงเด่น บุญปก; สุนันทา กินรีวงศ์
2015-01-30ชีวิตและงานของ พลโท ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2013-08-02ชุด[โซลา เซลล์]Solar cellในการบำบัดน้ำเสียอิศราวุธ สีดาดาน; กิตติพงษ์ การสันทัด; ภาณุ กมลพิลาส
2013-08-31ชุดการทดลองอินเตอร์เฟสไมโครคอมพิวเตอร์ PC และไมโครโปรเซสเซอร์ Z-80ชัยณรงค์ คล้ายมณี; วิวัฒน์ ประทุมรุ่ง; สุรสิทธิ์ ยอดเทา; อภิเชษฐ์ จำนงลักษณ์
2013-11-28ชุดการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยเรื่องนำเที่ยวเกาะรัตนโกสินทร์ สำหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศจินตนา พุทธเมตะ; ประสิทธิ์ชัย สำเภาทอง
2012-08-31ชุดการสอนสำหรับครูเรื่องการอ่านจับใจความโดยใช้นิทานพื้นบ้านสำหรับนักเรียนต่างชาติเยียร์ 11 (มัธยมศึกษาปีที่ 4) โรงเรียนนานาชาติเซนต์จอห์นสมเกียรติ คู่ทวีกุล; อัญชลี ทำทอง
2012-09-03ชุดการสอนสำหรับครูเรื่องภาษาและวัฒนธรรมไทยในการละเล่นของเด็กไทยสำหรับชาวต่างชาติสมเกียรติ คู่ทวีกุล; ธัญญรัศม์ พูลสวัสดิ์
2014-09-10ชุดการสอนอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาไทยสำหรับนักศึกษาจีนจินตนา พุทธเมตะ; ซิง, ซิโอยาง
2014-03-12ชุดการออกแบบเพื่อควบคุมระบบไฟแสงสีโดยคอมพิวเตอร์ธานินทร์ ดวงจันทร์; ประภาส พุ่มพวง; วิรัช วันนิกุล
2014-08-28ชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันที่ส่งเสริมทักษะการคิดสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2สายัณห์ โสธะโร; ขวัญ เพียซ้าย; วาสนา วงษาไชย
2554ชุดการเรียนการสอนเรื่องคณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้นโดยใช้ Microsoft Excel สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5สายัณห์ โสธะโร; ชุติวรรณ เพ็ญเพียร; จุฑามาศ บัวทอง
2012-09-03ชุดการเรียนภาษาไทยด้วยตนเองเรื่องการแต่งประโยค สำหรับพระภิกษุชาวต่างชาติผกาศรี เย็นบุตร; บุษกร เผ่าศรีเจริญ
2014-09-25ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องภาคตัดกรวยโดยใช้โปรแกรม C.a.R. สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4สายัณห์ โสธรโร; ขวัญ เพียซ้าย; วราวุธ บุตรรัตน์
2012-08-20ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติโดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4สายัณห์ โสธะโร ;; ชุติวรรณ เพ็ญเพียร; นันทชัย นวลสอาด
2014-03-12ชุดควบคุมการจัดการพลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมเวคิน ปิยรัตน์; ทรัพคุณ แพงศรี; ชัชรินทร์ น้อยจันทร์; ชนิด ใยบัว
2013-11-12ชุดควบคุมการปรับแรงดันอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบดิจิตอลเวคิน ปิยรัตน์; พินิจ เทพสาธร; เจษฎา พรหมศรี; ดิฐษ์พงษ์ หมื่นอาจยิ้ม; อัศมัน บุญทองอ่อน
2014-03-12ชุดควบคุมการผสมวัตถุดิบอัตโนมัติโดยพีแอลซีกฤชชัย วิถีพานิช; กฤษฎา แก้วคำลา; ปราโมทย์ เลิศเจริญวัฒน์; ยรรยง แรตกูด
2013-08-31ชุดควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบเฟสคอนโทรลพินิจ เทพสาธร; เวคิน ปิยรัตน์; มนตรี จิตรบำรุง; สุทัศน์ แจ่มศรี