Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 2126 to 2145 of 4267 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2015-01-29คณะกรรมการนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2015-01-29คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน. คณะมนุษยศาสตร์
2015-01-30คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะศึกษาศาสตร์
2015-08-04คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2013-07-26ครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า 1 เฟส แบบดิจิตอลชัยณรงค์ คล้ายมณี; ทวีรัฐ จันทร์พูนทรัพย์; สมชาย โภคทรัพย์
2015-01-29ครูกับการปฏิรูปการศึกษาพระสุธีวรญาณ
2015-01-29คลื่นใหม่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2013-09-22ควบคุมเพาเวอร์ซัพพลายโดยคอมพิวเตอร์เอาต์พุต2ช่องธีระพงษ์ กิตติสยาม; สุทัศน์ ฐิตธรรมสุขกุล; ประเสริฐ เอกรักษ์วัฒนา
2013-07-09ควอซี-นอร์มอลโหมดของหลุมดำไรส์เนอร์-นอร์ดสเตริม แอนไท เดอ ซิตเตอร์ 4 มิติ ในสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ที่มีความโค้งส่วนย่อยเป็นศูนย์สุพจน์ มุศิริ; เข้ม พุ่มสะอาด; อรธิรา ฉาบแก้ว
2014-09-10ควอซีนอร์มอลโหมดของหลุมดำไรส์เนอร์-นอร์ดสเตริม ในปริภูมิเวลาแอนไทเดอซิตเตอร์ 5 มิติสุพจน์ มุศิริ; นพมณี ศุภนาม; จรูญศักดิ์ จรัสศรีวิไล
2013-11-28ควอซีนอร์มอลโหมดของหลุมดำไรส์เนอร์-นอร์ดเสริมในปริภูมิเวลาแอนไทเดอชิตเตอร์ใน 5 มิติจรูญศักดิ์ จรัสศรีวิไล; สุพจน์ มุศิริ
2012-08-27ความคาดหวัง การรับรู้จริงและความพึงพอใจโดยรวมของผู้พักอาศัยคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อธุรกิจบริหารจัดการอาคารชุดของบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดณักษ์ กุลิสร์; ชนินทร สนิทมาก
2012-08-24ความคาดหวัง และการรับรู้จริงของพนักงานต่อคุณภาพการให้บริการการจ้างงานบุคคลภายนอก ของธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) สำนักงานในกรุงเทพมหานครสุพาดา สิริกุตตา; มยุรี บุญบัง
2014-07-21ความคิดสร้างสรรคของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปประดิษฐ์ด้วยกระดาษพัฒนา ชัชพงศ์; จิราภรณ์ บุญส่ง; พจนีย์ เชื้อบัณฑิต
2012-12-02ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ทำกิจกรรมการสร้างภาพบนกระดานตะปูพัฒนา ชัชพงศ์; จิราภรณ์ บุญส่ง; ปัฐมาภรณ์ เดชะไกศยะ
2012-12-03ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ทำกิจกรรมศิลปะด้วยใบตองพัฒนา ชัชพงศ์; จิราภรณ์ บุญส่ง; ชลธิชา ชิวปรีชา
2014-12-29ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการปั้นราชันย์ บุญธิมา; กรกลด คำสุข; รัชฎากร พันธุ์ไพร
2012-12-02ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่าเรื่องจากหนังสือภาพเยาวพา เดชะคุปต์ ;; จิราภรณ์ บุญส่ง; วรเกียรติ ทองไทย
2012-08-27ความคิดเห็นของคนในกรุงเทพมหานครต่อภาพลักษณ์ของตัวแทนประกันชีวิตไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์; สุพัตรา สุโพธิแสน
2014-09-10ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาด กรณีศึกษา โป่งแยง แอ่งดอย รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่สิฎฐากร ชูทรัพย์; ปริณณตา สินเขียว