Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 3495 to 3514 of 4265 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-09-10สัมพันธสารพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรื่อง "เศรษฐกิจพอเพียง"รัชนีย์ญา กลิ่นน้ำหอม; อัควิทย์ เรืองรอง; วิโรจน์ กองแก้ว
2013-09-22สั่งอาหารระบบอิเล็กทรอนิกส์เสาวนีย์ ทองธรรมชาติ; รัฐเก้า เกตุอ่ำ; สิทธิศักดิ์ ฮ้อเจริญทรัพย์; อัมรินทร์ สีตาล
2014-01-31สายอากาศแถวลำดับไดโพลครึ่งคลื่น 4 ตัวประกอบชาญไชย ไทยเจียม; วรธน อาจฤทธิ์; ปิยะ อรุณวงศ์; ศรายุทธ เขาแก้ว; ศุภชัย กามขุดทด
2013-08-28สายอากาศแบบยากิ-ยูดาศิริพงษ์ ฉายสินธ์; ปิยชาติ โชติช่วง; สมทรง กิมเหล็ง
2014-02-11สารแขวนลอยสำหรับพ่นหน้าแม่พิมพ์ฉีดอะลูมิเนียมวรรณวิไล ไกรเพ็ชร์ เอวานส์; อภิศักดิ์ วิศปาแพ้ว; จีรนันท์ ธีรทรงธรรม; นฤมล นามรักษณ์
2015-01-30สาส์นสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. สมาคมผู้ปกครองและครู
2015-01-29สาส์นสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ
2015-06-26สาโรช บัวศรี ปรัชญาการศึกษาสำหรับประเทศไทย จุดบรรจบระหว่างพุทธศาสนากับประชาธิปไตยSaroj Buasri; สุนทร โคตรบรรเทา
2015-01-29สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2015-01-29สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2015-06-26สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สำนักหอสมุดกลาง
2015-01-29สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2015-01-29สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2015-01-29สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2014-02-18สำรวจแหล่งแร่เหล็กน้ำพี้และวิเคราะห์องค์ประกอบของแร่เหล็กและเหล็ก : $b พื้นที่สำรวจ ตำบลน้ำพี้ จังหวัดอุตรดิตถ์อนุวัฒน์ จุติลาภถาวร; กำพล กรชูเดช
2014-06-15สีผงสำเร็จรูปจากเปลือกหอยนางรมที่ใช้เป็นวัสดุดูดซับในกระบวนการกำจัดไอออนโลหะหนักชยาภาส ทับทอง; สินศุภา จุ้ยจุลเจิม; จิตรดา ศรีสารคาม; พัชรางสุ์ สิริเชาวน์เลิศ
2015-01-30สี่ทศวรรษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 28 เมษายน 2532มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2015-01-30สี่สิบสองปีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2014-01-23สื่อการสอนประกอบวิชาเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมมิตรมาณี ตรีวัฒนาวงศ์; เกรียงไกร เทียมกลิ่น; พัทธ์ชลิต วีราภรณ์กุล; ปทุมพร มั่นคง
2014-01-30สื่อการเรียนรู้โปรแกรมบริหารทรัพยากรขององค์กรโดยรวมมิตรมาณี ตรีวัฒนาวงศ์; ดวงพร จันทร์สุหร่า; ตุลาพร เชื้อพราหมณ์; อุมาภรณ์ เพ็ชรสันทัด