Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 2051 to 2070 of 4267 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-02-11การใช้อัลตราโซนิคช่วยสกัดสารแคปไซซินอยด์จากพริกชยาภาส ทับทอง; กรณ์พล พิสุทธิภัทร์; เกรียงไกร สุทธิวิชัยพร; อำนวยชัย วาที
2014-02-17การใช้อินทราเน็ทควบคุมการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าและตรวจสอบสถานะการเข้า-ออกประตูอาคม ม่วงเขาแดง; ชนิตา ภู่ไหมพรม; ณัฐกร นาคสุขศรี; ปวีณวัช ส่งทอง; ธนากร อินทร์คง
2014-09-10การใช้เกมคำศัพท์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาไทยของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามรุ่งฤดี แผลงศร; เหงียน ถิ หญือ อี๊
2014-06-05การใช้เครื่องมือสาธิตในการศึกษาทฤษฎีโครงสร้างสุดนิรันดร์ เพชรัตน์; คมกฤต ศรีสวัสดิ์; วัฒนะพล นันทะสาร
2561การใช้เทคนิคประมวลผลภาพแบบไม่มีผู้สอนเพื่อตรวจจับการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของต้นไม้ศิริสรรพ เหล่าหะเกียรติ; ปวีณา อินทรสวรรค์
2014-03-11การใช้เม็ดบีดไคโตซานดูดซับสารละลายมาตรฐานของโลหะหนัก แคดเมียม ทองแดง นิกเกิล สังกะสีปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์; ธีรวิทย์ ทับทอง; ดวงหทัย อุสาหะ; ธิดารัตน์ แสนสีลา; นิษา โพธิกุล
2014-12-29การใช้เหตุผลวิบัติในการโต้แย้งบนเว็บบอร์ดศิริพร ปัญญาเมธีกุล; นิพัทธ ผึ้งไผ่งาม
2012-08-31การใช้เอกสารจริงเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรีเฉลียวศรี พิบูลชล; สุนันทา ไพรินทร์
2012-08-31การใช้แผนภูมิความหมายเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5วไลพร ฉายา; สุภรัตน์ สท้านพล
2014-03-13การใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์และเซนเซอร์ควบคุมการเคลื่อนที่พินิจ เทพสาธร; นิรุตติ นุสติ; สุเทพ ฮกเจริญ; อภิรัตน์ พิมลภัทรกุล
2014-02-11การใช้ไมโครเวฟช่วยสกัดสารแคปไซซินอยด์จากพริกทิมลฑา ดำรงแท้; ประพันธ์ ขุนพิทักษ์
2013-08-31การให้ความร้อนโดยการเหนี่ยวนำพินิจ เทพสาธร; สมบัติ เพ็งน้อย; อานนท์ สีม่วง; อิทธิพล ฉายสุวรรณ์
2013-09-24การให้ความร้อนโดยการเหนี่ยวนำโดยเทคนิคพินิจ เทพสาธร; กล้าณรงค์ มีทรัพย์; ธีรศักดิ์ ประชากุล; อนุชิต พยอมน้อย
2013-08-02การ์ดเก็บสัญญาณภาพขนาด 512 x 256 จุดอิศราวุธ สีดาดาน; ชวลิต พรหมมา; ประเทือง คเชนทร์ชาติ; สันต์พงศ์ สราญลักษณ์
2554กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์; ชุติวรรณ เพ็ญเพียร; ชญาภา ใจโปร่ง
2012-11-15กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3อรพินท์ เจียระพงษ์ ;; อภิชัย บวรกิติวงศ์; ระพีพัฒน์ แก้วอ่ำ
2014-09-25กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องฟังก์ชั่น โดยใช้โปรแกรม C.a.R. สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4สายัณห์ โสธะโร; Sermsri Thaithae; เกวลิน เสน่หา
2012-08-21กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์เรื่องการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์; รุ่งทิวา แย้มรุ่ง; สุกัญญา หะยีสาและ
2015-01-29กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 (กรีฑา)สุบิน ปิ่นขยัน
2015-01-29กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 (กีฬาทางน้ำ)สุบิน ปิ่นขยัน