Browsing by Author ไมตรี อภิพัฒนะมนตรี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2012-09-05ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์กลุ่มพลังงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไมตรี อภิพัฒนะมนตรี; ชุตินิจ สร้อยจำปา
2012-09-05ปัจจัยที่มีผลต่อจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่มาประเทศไทยไมตรี อภิพัฒนะมนตรี; มัชฌิมา วงศ์ยัง
2012-09-06พฤติกรรมการสอนออมของบุคลากรกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังไมตรี อภิพัฒนะมนตรี; กมลชนก ไพโรจน์
2012-09-06สถานการณ์การส่งออก ปลาสดแช่เย็นแช่แข็งของประเทศไทยไปประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซาอุดิอาระเบีย และ คูเวตไมตรี อภิพัฒนะมนตรี; ทนงศักดิ์ เนตรทอง
2012-09-05โครงสร้างตลาดและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอุปสงค์ในการบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไมตรี อภิพัฒนะมนตรี; เพชรชมพู พงษ์บริบูรณ์