Browsing by Author ไพศาล นาผล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2013-11-17การควบแน่นและการถ่ายเทความร้อนในท่อที่มีขนาดเล็กไพศาล นาผล; วิรัตน์ เหมือนหนู; เอกชัย นาควงศ์
2013-09-22การถ่ายเทความร้อนและการควบแน่นของสารทำความเย็นในท่อที่มีครีบตามแนวนอนไพศาล นาผล; ประจักษ์ อ่อนคำผาง
2013-09-01การถ่ายเทความร้อนโดยการพาแบบอิสระของทรงกระบอกกลมที่วางเรียงกันในแนวนอนและมีอุณหภูมิผิวต่างกันไพศาล นาผล; เกรียงไกร การเร็ว; บุญเกิด บุญปกครอง
2013-08-31การพัฒนาการกระแทกของลำเจ็ตไพศาล นาผล; วิรัตน์ มโนมัยวงศ์; สัญญา รักษาทรัพย์; พัคพงศ์ ปิ่นแสงมณี
2013-09-01การพาความร้อนแบบธรรมชาติของวัสดุผิวพรุนในแนวนอนและแนวเอียงไพศาล นาผล; กฤษดา บรรเทาพิษ; กิตติ เอี่ยมเอกสุวรรณ; เกียรติศักดิ์ รักพงษ์
2012-08-21การศึกษาการกระจายอุณหภูมิและความชื้นของวัสดุพรุนในเครื่องอบแห้งแบบลมร้อนโดยใช้การคำนวณทางพลศาสตร์ของไหลจุฑารัตน์ คุรุเจริญ; ไพศาล นาผล; อิศเรศ วรรณทร
2012-08-21การศึกษาวัฏจักรการทำงานของเครื่องยนต์แมนสันด้วยวิธีเชิงการทดลองไพศาล นาผล; บัญชา คังตระกูล; ประทีป ศรีสุข
2013-08-31การเดือดของสารทำความเย็นในอีวาปอเรเตอร์ไพศาล นาผล; นุสนธ์ ชลมูณี; บุญสม จันทร์ทอง; อรรถสิทธิ์ บุญส่ง
2013-11-17การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนสำหรับการกลั่นตัวของสารทำความเย็น R134aในท่อที่มีเทปบิดเกลียวและท่อที่มีร่องขนาดเล็กไพศาล นาผล; จิรวร บุญมี; ชัยวัฒน์ สะลิตพิรัตน์; มาโนชญ์ รองเย็น
2013-09-01การแปรเปลี่ยนความดันของสารทำความเย็นในอีวาปอเรเตอร์ไพศาล นาผล; สมเกียรติ แก้วมีศรี; สายชล จันทร์ขาว; สุวัฒน์ชัย แสนเย็น
2565ชุดเทอร์โมไซฟอนสำหรับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนไพศาล นาผล; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2013-09-01รูปแบบการไหลของสารทำความเย็นในอีวาปอเรเตอร์ไพศาล นาผล; แมนรัตน์ ใจดี; ศุภวัฒน์ นพรัตน์วราภรณ์; สุรชัย กมลวานนท์
2013-11-17สมรรถภาพของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบขดก้นหอยไพศาล นาผล; ประดิษฐ์ เชษฐ์รัมย์; พรประเสริฐ เปรื่องสูงเนิน; สมาน รักซื่อ
2013-08-31เครื่องทดสอบการครีพตัวไพศาล นาผล; คุณาวุฒิ หอมเกตุ; ไพฑูรย์ แก้วชูใส; วีระเทพ ชุมประทีป
2563เครื่องผลิตไข่เค็มโดยใช้คลื่นอัลตร้าโซนิกไพศาล นาผล; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2012-08-21โครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของเหล็กหล่ออบเหนียวภายหลังการอบชุบด้วยความร้อนกัณวริช พลูปราชญ์; ไพศาล นาผล; ณัฐพงศ์ สุวรรณมณี
2013-08-31โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการคำนวณระบบการปรับอากาศเกียรติชัย รักษาชาติ; ไพศาล นาผล; พิบูลย์ นันทิรุจ; ยุทธนา งามเกียรติขจร