Browsing by Author ไพรัช วงศ์ยุทธไกร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 23  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2012-11-26การผลิตมอลโทเดกซ์ทรินด้วยเอนไชม์จากแบคทีเรียที่เพาะเลี้ยงจากน้ำทิ้งของอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไพรัช วงศ์ยุทธไกร; ถนอมสิน ดิสถาพร; ชโลธร วันแอเลาะห์
2014-08-27การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มโดยใช้เอนไซม์ไลเปสตรึงบนมอนด์มอริลโลไนต์ไพรัช วงศ์ยุทธไกร; สมพล มงคลพิทักษ์สุข; พุฒิพัฒน์ เบญจปรีชาพัฒน์
2014-09-03การพัฒนาชุดชุบเคลือบผิวโลหะด้วยไฟฟ้า สำหรับกระบวนการชุบเคลือบโรเดียม โดยใช้หลักของการยศาสตร์ไพรัช วงศ์ยุทธไกร; โอภาส สุขหวาน; ภาณุสฤษฎิ์ บุญคำ
2014-09-25การพัฒนาชุดฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554ไพรัช วงศ์ยุทธไกร; ธีระพล เทพหัสดิน ณ อยุธยา; เสาวพรรณ คังคายะ
2014-09-03การพัฒนาระบบสารสนเทศวารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไพรัช วงศ์ยุทธไกร; ธนรัตน์ แต้วัฒนา; ธัญญรัตน์ กิตติ์กุลธวัฒน์
2012-11-27การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการใช้และการบำรุงรักษาอาวุธปืนพก สำหรับบุคคลทั่วไปไพรัช วงศ์ยุทธไกร; พงศ์ธร พันลึกเดช; วรวีร์ จันทร์เรือง
2012-11-27การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการใช้โปรแกรม MasteCAM สำหรับช่างอุตสาหกรรมไพรัช วงศ์ยุทธไกร; โอภาส สุขหวาน; อวยชัย ตระกูลใหญ่
2014-09-03การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องกระบวนการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปสำหรับพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอไพรัช วงศ์ยุทธไกร; อุปวิทย์ สุวคันธกุล; สุพัตรา แก้วหนู
2012-11-27การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมไพรัช วงศ์ยุทธไกร; อัมพร กุญชรรัตน์; ภานุวัฒน์ บริบูรณ์
2014-09-03การพัฒนาเตาเผาศพชนิดสองห้องเผาไพรัช วงศ์ยุทธไกร; ธนรัตน์ แต้วัฒนา; วิภาดา ซุ้มสิริเพชร
2012-11-27การพัฒนาเว็บเพจสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไพรัช วงศ์ยุทธไกร; โอภาส สุขหวาน; นพณัช เนื่องพุกก์
2014-09-03การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการข้อมูลการควบคุมคุณภาพไพรัช วงศ์ยุทธไกร; ธีระพล เทพหัสดิน ณ อยุธยา; พิมล พร้อมมูล
2012-11-27การวิเคราะห์องค์ประกอบของแบบประเมินในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าไพรัช วงศ์ยุทธไกร; โอภาส สุขหวาน; ธีรยุทธ์ เมืองแก้ว
2014-09-25การศึกษาการลดของเสียโดยการปรับตั้งเครื่องจักรและอัตราส่วนผสมในสายการผลิตผ้านอนวูเว่นไพรัช วงศ์ยุทธไกร; ธนรัตน์ แต้วัฒนา; พงษ์สาโรจน์ นิมมานรลักษณ์
2012-11-27การสกัดสีย้อมผ้าจากดินแดงไพรัช วงศ์ยุทธไกร; สมพล มงคลพิทักษ์สุข; นันทิยา อัจฉราวรรณ์
2012-11-27การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชา อต. 501 การจัดการอุตสากรรมตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไพรัช วงศ์ยุทธไกร; โอภาส สุขหวาน; สรยุทธ ยวงมณี
2012-11-27การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ อต.515 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรมตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไพรัช วงศ์ยุทธไกร; โอภาส สุขหวาน; เอกชัย อิ่มสมบัติ
2012-11-27การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชา อต 514 การจัดการความปลอดภัยตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไพรัช วงศ์ยุทธไกร; โอภาส สุขหวาน; เจตนรินท์ เปี่ยมราศรี
2012-11-27การออกแบบและผลิตผ้าบุโคมไฟประดับจากผ้าทอผสมระหว่างฝ้ายและกระดาษใยสับปะรดโดยใช้ลายผ้าทอไทยมาว บ้านใหม่หมอกจ๋าม จังหวัดเชียงใหม่ไพรัช วงศ์ยุทธไกร; โอภาส สุขหวาน; รุ่งอรุณ ยารังฝั้น
2014-09-04การออกแบบและสร้างเครื่องควบคุมเครื่องเล่นดีวีดี โดยไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F877 สำหรับระบบเคเบิ้ลโทรทัศน์ท้องถิ่นไพรัช วงศ์ยุทธไกร; ธีระพล เทพหัสดิน ณ อยุธยา; สุรพงษ์ ไชยเสนา