Browsing by Author เวธนี กรีทอง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 22  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2012-11-24ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานกลุ่มของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานครเวธนี กรีทอง; ไปรมา กุหลาบซ้อน
2012-11-24ปัจจัยที่ส่งผลต่อการประหยัดของพนักงานบริษัท เกรียงไทยวัฒนา กรุ๊ป จำกัด กรุงเทพมหานครเวธนี กรีทอง; สุจินดา เต็มสังข์
2012-11-24ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยองพาสนา จุลรัตน์; เวธนี กรีทอง; กอปรทิพย์ พร้อมเพรียง
2012-11-19ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมในการสอบ GAT และ PAT ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานครพาสนา จุลรัตน์; เวธนี กรีทอง; กุสุมา ยกชู
2012-11-24ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมในการสอบ GAT และ PAT ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานครพาสนา จุลรัตน์; เวธนี กรีทอง; กุสุมา ยกชู
2012-12-02ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาครเวธนี กรีทอง; จรัสพร ส่งอุบล
2012-12-02ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้เวลาที่เหมาะสมของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานครเวธนี กรีทอง; กิตติพงษ์ พัชรพงศ์พรรณ
2012-11-24ปัจจัยที่ส่งผลต่อความขยันหมั่นเพียรในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน ช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) จังหวัดกาญจนบีุรีเวธนี กรีทอง; สุรีย์พร ถาวรล้ำเลิศ
2012-11-24ปัจจัยที่ส่งผลต่อความรับผิดชอบในการทำงานกลุ่มของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานครพาสนา จุลรัตน์; เวธนี กรีทอง; พระจักรพงษ์ ทาราศรี
2012-11-24ปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนวัดหนองจับเต่า อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีเวธนี กรีทอง; สุจิตรา บัวสวรรค์
2012-12-02ปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตของผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปทุมธานี อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานีเวธนี กรีทอง; ทัชชกร นาคประเสริฐ
2012-11-24ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติของนิสิตในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) สาขาวิทยาศาสตร์ ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเวธนี กรีทอง; ธิดารัตน์ วัดแพ
2012-11-24ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติต่อการอบรมจริยธรรม ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนอุดมศึกษา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานครเวธนี กรีทอง; พระเชวง โสภาจร
2012-11-24ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติต่อการเรียนวิชาศิลปะ (สาระดนตรีและนาฏศิลป์) ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนวชิราวุธ เขตดุสิต กรุงเทพมหานครพาสนา จุลรัตน์; เวธนี กรีทอง; สิรินดา รุ่งเรืองผล
2012-11-24ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการเรียนวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรีเวธนี กรีทอง; นฤมล ขำกัญ
2012-11-24ปัจจัยที่ส่งผลต่อสัมพันธภาพกับเพื่อนของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา เขตยานนาวา กรุงเทพมหานครพาสนา จุลรัตน์; เวธนี กรีทอง; สุเมธ พงษ์เภตรา
2012-11-24ปัจจัยที่่ส่งผลต่อความรับผิดชอบในการทำงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีทที่ 1 โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครเวธนี กรีทอง; พัชราภา เกตวัลห์
2012-11-24ผลกระทบของการสื่อสารของพนักงานบริษัท เจม ครีเอชั่น จำกัด กรุงเทพมหานครเวธนี กรีทอง; สิริลักษณ์ พัชรนฤมล
2014-09-04ผลของการฝึกกิจกรรมละครสร้างสรรค์ตามแนวคิดของวินนีเฟร็ด วาร์ดและไบรอัน เวย์ ที่มีต่อพฤติกรรมการไม่กล้าแสดงออกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดทรงธรรม อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการพาสนา จุลรัตน์; เวธนี กรีทอง; วิชิตชัย ศิลพิพัฒน์
2012-12-02ผลของการใช้กิจกรรมดนตรีตามแนวคิดของออร์ฟ ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เขตวัฒนา กรุงเทพมหานครเวธนี กรีทอง; เทพรัตน์ พานิชยิ่ง