Browsing by Author เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-09-10การดำเนินงานของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง; ศุมรรษตรา แสนวา; มานพ อุ่นเสนีย์
2014-08-27การดำเนินงานห้องสมุดเรือนจำชั่วคราว : กรณีศึกษาสมชาย วรัญญานุไกร; เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง; ชวนชม สมนึก
2014-12-29การรับรู้และเจตคติเกี่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรมของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแววตา เตชาทวีวรรณ; เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง; นนทนันท์ แย้มวงษ์
2013-11-28การสร้างแบบจำลองหลักสูตรวิชาการรู้สารสนเทศสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานครแววตา เตชาทวีวรรณ; เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง; อารยา ดอกรักษ์
2014-08-28ความมีจิตสาธารณะในการใช้ห้องสมุดของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง; พวา พันธุ์เมฆา; บุษกร เขียวมั่น
2014-09-10ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์กรกับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษาของรัฐตามการรับรู้ของบรรณารักษ์เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง; ศุมรรษตรา แสนวา; ทัศนา สุขเปี่ยม
2013-11-28พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์อารีย์ ชื่นวัฒนา; เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง; นวลจันทร์ บุญหนู
2014-08-27พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล ของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน ในชมรมโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่มุ่งผลประโยชน์ส่วนตน กรุงเทพมหานครอารีย์ ชื่นวัฒนา; เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง; พุธชญา ม่วงสวย
2014-07-21รายงานการวิจัยเรื่องบทบาทที่ปฏิบัติจริงและบทบาทที่คาดหวังของบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงพยาบาลทั่วไปในการส่งเสริมการรู้สารสนเทศทางสุขภาพสำหรับผู้ให้บริการสุขภาพเทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง