Browsing by Author อุดมชัย จินะดิษฐ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 31  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-04-29การกำจัดอฟลาทอกซินในเมล็ดธัญพืชโดยใช้โอโซนอุดมชัย จินะดิษฐ์; สิทธินันท์ ท่อแก้ว; วศิน แก้วมีศรี; สรายุทธ ญาณประภาส; พชร แข่งขัน
2014-04-21การตรวจวัดคุณภาพอากาศ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์อุดมชัย จินะดิษฐ์; กาญจน์ เรืองจันทร์
2014-06-15การตรวจวัดคุณภาพอากาศ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ปีการศึกษา 2546อุดมชัย จินะดิษฐ์; เกริกพงษ์ สุขเกษม
2013-12-17การทดสอบการทำงานระบบควบคุม pHอุดมชัย จินะดิษฐ์; ปนียา ศักดิ์คำดวง; ปิยพร ภูธนะกูล; วรรณธิดา บำรุงเขต
2014-02-15การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการเลือกเทคโนโลยีระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศสำหรับกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง (กรณีศึกษา)อุดมชัย จินะดิษฐ์; นพพล เหล่าภรตตระกูล; นรเสฎฐ์ สิริโรจนกุล
2014-02-11การปรับปรุงกระบวนการผลิตเบต้ากลูแคนจากสเปนท์บริวเวอร์ยีสต์อุดมชัย จินะดิษฐ์; อะเคื้อ บุญญสิริ; บุญสม จิตโสภณปัญญา; ปทุมมา บุตรดี; ปิยมาศ เพชรแสน
2014-02-18การปรับปรุงกระบวนการผลิตเบต้ากลูแคนเพื่อลดการใช้สารเคมีสินศุภา จุ้ยจุลเจิม; อุดมชัย จินะดิษฐ์; ณัฐพร สุวรรณมณี; เสาวลักษ์ จอมโคตร
2014-02-12การปรับปรุงคุณภาพ 1,3 เบต้ากลูแคนอุดมชัย จินะดิษฐ์; ชัชวิน นุชอนงค์; วรพล โมกขพันธุ์
2014-06-15การปรับปรุงหอกลั่นแยกส่วนแบบเบดบรรจุสำหรับการแยกเอทานอลสินศุภา จุ้ยจุลเจิม; อุดมชัย จินะดิษฐ์; ธงชัย เทพศิรินทร์รัตน์; นวดล เพ็ชรวัฒนา; พรศักดิ์ กางทา
2014-03-10การผลิตถ่านกัมมันต์จากแกลบโดยใช้ ZnCI2 เป็นตัวกระตุ้นอุดมชัย จินะดิษฐ์; เจริญชัย กรองทอง; ทิพโลจน์ เกริกไกรกิจพร; ไพบูลย์ ติยะจามร
2014-03-11การพัฒนาวัสดุเหลือทิ้งจากโรงหลอมเหล็กปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์; อุดมชัย จินะดิษฐ์; เกียรติคุณ สหวัฒนกิจ; วินัย นิลน้ำคำ; เอนก ปลั่งสำราญ
2013-12-17การพัฒนาและทดสอบระบบออสโมซิสผันกลับที่ใช้เยื่อแผ่นไคโตซานปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์; อุดมชัย จินะดิษฐ์; ปวีณา หยกน้ำเงิน; ศิริรัตน์ สงวนเกียรติ; สุชีรา ชิงชนะ
2013-08-14การวัดแรงด้วยสเตรนเกจวิชิต บัวแก้ว; อุดมชัย จินะดิษฐ์; บรรจบ ศรีพญา; ภาคภูมิ ศรีรมรื่น; ภาคภูมิ โรจน์ภัทรสุข; วัฒกิจ มะลิทอง
2014-03-10การวิจัยสารผสมเพิ่มในคอนกรีตเชิงพาณิชย์อุดมชัย จินะดิษฐ์; คมกริช สุทธิพรพาณิชย์; สุภาพร บำรุงสวัสดิ์; สุรชัย เทพโยธิน
2014-02-12การศึกษากระบวนการแยกสารละลายเอทานอลด้วยตัวดูดซับเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความบริสุทธิ์สูงอุดมชัย จินะดิษฐ์; จันทรัตน์ รักท้วม; อัจจนา ช.เจริญยิ่ง
2014-03-10การศึกษาการสกัดโปรตีนจากเกล็ดปลาอุดมชัย จินะดิษฐ์; จักกฤษณ์ เขียนทอง; สมพงค์ หมื่นไธสง; สุรชาติ สุวัชระกุลธร
2014-02-12การศึกษาคุณลักษณะของเบต้ากลูแคน จากกระบวนการผลิตจากกากยีสต์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแปรรูปเป็นอาหารเสริมอุดมชัย จินะดิษฐ์; อะเคื้อ บุญญสิริ; พิมพ์ภัทรา สิริชาญสกุลชัย; ยุรฉัตร โตมี
2014-02-18การศึกษาคุณลักษณะและอายุการเก็บของเบต้ากลูแคนที่ผลิตจากกากยีสต์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแปรรูปเป็นอาหารเสริมอุดมชัย จินะดิษฐ์; สินศุภา จุ้ยจุลเจิม; อะเคื้อ บุญญสิริ; ดวงพร รักเกาะรุ้ง; เรือนแก้ว เจริญผล
2014-02-11การศึกษาแนวทางการใช้เชื้อเพลิงผสมระหว่างน้ำมันปาล์มกับแก๊สโซฮอล์ 91, แก๊สโซฮอล์ 95 และแก๊สโซฮอล์ อี 20 สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กอุดมชัย จินะดิษฐ์; พิชัย อัษฎมงคล; ดิษรัตน์ จันทนกรณ์; เลิศชัย โศภิษฐพันธ์
2013-08-31การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้ [ออโต้แวร์] Autowareเพื่อใช้ศึกษาเนื้อหาวิชาเทอร์โมไดนามิกส์อุดมชัย จินะดิษฐ์; ปิตินันท์ พรหมโชติกุล; พรทิพย์ ธรรมพานิชวงค์; อริสรา สุงสุวรรณ