Browsing by Author อิทธิฤทธิ์ พงษ์ปิยะรัตน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-09-10การพัฒนารูปแบบการประเมินสมรรถนะการดูแลรักษาผู้บาดแจ็บฉุกเฉินของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉินชั้นปีที่ 2 โดยใช้การประเมินตามสภาพจริงสุวิมล กฤชคฤหาสน์; อิทธิฤทธิ์ พงษ์ปิยะรัตน์; วิทยา รัตนวิจิตร
2014-09-03การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ด้วยวิธีการวิเคราะห์กลุ่มพหุสุวิมล กคฤหาสน์; อิทธิฤทธิ์ พงษ์ปิยะรัตน์; ลลิตภัทร เจริญรัฐ
2014-09-10การศึกษาประสิทธิภาพวิธีประมาณค่าสูญหายเพื่อใช้ในการวางแผนการทดลองแบบแฟคทอเรียล 2 ปัจจัย ที่จัดทรีตเมนต์ในรูปแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์สุวิมล กฤชคฤหาสน์; อิทธิฤทธิ์ พงษ์ปิยะรัตน์; วิสุทธิดา ศรีดวงโชติ
2014-09-04การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ : การวิเคราะห์อภิมานด้วยโมเดลเชิงเส้นระดับลดหลั่นสุวิมล กฤชคฤหาสน์; อิทธิฤทธิ์ พงษ์ปิยะรัตน์; ถิราภา สีหะมงคล
2014-09-25ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์พหุระดับสุวิมล กฤชคฤหาสน์; อิทธิฤทธิ์ พงษ์ปิยะรัตน์; นันธิดา รัตน์พิทักษ์