Browsing by Author อิทธิพร ศิริสวัสดิ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 32  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-06-10กรณีศึกษาการตรวจสอบงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ประเสริฐ ลักษณ์สมยา; อิทธิพร ศิริสวัสดิ์; ณัฐพล พึ่งเนียม; ธัญวัฒน์ มาศมาลัย
2014-06-12การทำนายกำลังของซีเมนต์มอร์ตาด้วยการบ่มที่อุณหภูมิสูงประเสริฐ ลักษณ์สมยา; อิทธิพร ศิริสวัสดิ์; กสินธุ์ เดชอุดมพร
2014-06-11การประเมินกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตโดยวิธีการทดสอบแบบไม่ทำลายอิทธิพร ศิริสวัสดิ์; วสันต์ ธีระเจตกูล; ชัยวัฒน์ ตรีกิจจา; สุทธิรักษ์ ลิ่วรุ่งโรจน์
2014-06-12การปรับปรุงอาคารเพื่อความปลอดภัยด้านอัคคีภัยอิทธิพร ศิริสวัสดิ์; เขมรัฐ ปั่นตระกูล; วิทยาคม ปัญญา; วิสาข์ ประสานทอง
2014-06-11การศึกษาการทดแทนปูนซีเมนต์ด้วยเศษปูนซีเมนต์เหลือทิ้งในกรณีของมอร์ตาและซีเมนต์เพสต์อิทธิพร ศิริสวัสดิ์; อรุณีย์ อินทศร; มาโนช เฮงวัฒนะ; บุเรศ เทพเดช; วุฒิพงษ์ ฉาไธสง
2014-06-13การศึกษาการเกิดอุบัติเหตุบนถนนบนเส้นทางหลวงสาย 305 ถนนรังสิต-นครนายกบริเวณหลัก กิโลเมตรที่ 0 ถึง 42อิทธิพร ศิริสวัสดิ์; ธิติ มีผิว; หรรษา อมาตยกุล
2014-06-12การศึกษากำลังรับแรงอัดและกำลังรับแรงดึงของคอนกรีตบดอัดผสมเถ้าลอยประเสริฐ ลักษณ์สมยา; อิทธิพร ศิริสวัสดิ์; เจษฎา ตั้งสุณาวรรณ; วีระ ศักดิ์สุพรรณ
2014-06-11การศึกษาความสัมพันธ์ของค่าความข้นเหลวของคอนกรีตสดจากการทดลอง 6 วิธีประเสริฐ ลักษณ์สมยา; อิทธิพร ศิริสวัสดิ์; ชนาฉัตร อภิชาติยะกุล; อยุทธ์ สำอางกาย
2014-06-12การศึกษาคุณสมบัติของวัสดุในชั้นดินเดิม, รองพื้นทาง และพื้นทางที่ใช้ในการก่อสร้างถนนภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศูนย์องครักษ์ จังหวัดนครนายกอิทธิพร ศิริสวัสดิ์; กิตติศักดิ์ ชลธวัช; ศราวุฒิ บุตรโคตร; สมชาย พรหมบุญแก้ว
2014-06-12การศึกษาที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)อิทธิพร ศิริสวัสดิ์; พงษ์เทพ พงษ์เจริญ; ฉัตรชัย วัฒนธรรม; วิศาล เนตรจรัสแสง
2014-06-12การศึกษาผลกระทบด้านการจราจรอันเกิดจากการเปิดศูนย์สรรพสินค้ากรณีศึกษาศูนย์สรรพสินค้า Carrefour สาขาแจ้งวัฒนะอิทธิพร ศิริสวัสดิ์; นพดล มุสิกทอง; สมโชค กลิ่นลำดวล
2014-06-12การศึกษาพฤติกรรมของคอนกรีตด้านกำลังหลังจากถูกความร้อนที่ระดับความรุนแรงปานกลางอิทธิพร ศิริสวัสดิ์; พลยุทธ มงคลเจริญศรี; สรายุธ ศศิสุวรรณ; อรรคพล จุฑางกูร
2014-01-23การศึกษาพฤติกรรมของแบบจำลองชั้นระบายน้ำธนาดล คงสมบูรณ์; ชาญวิทย์ สายหยุดทอง; ภานุวัฒน์ รักพงษ์; ธนาดล คงสมบูรณ์; อิทธิพร ศิริสวัสดิ์
2014-06-16การศึกษาพฤติกรรมแรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตกับแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ยึดด้วยอีพ้อกซี่เรซิ่นสายันต์ ศิริมนตรี; อิทธิพร ศิริสวัสดิ์; สวัสดิ์ มีเสน; สุพล กมลศรัณย์เลิศ
2014-06-10การศึกษาวิเคราะห์ผลและเปรียบเทียบการรับน้ำหนักบรรทุกสูงสุดของเสาเข็ม กรณีอาารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์อิทธิพร ศิริสวัสดิ์; วินัย เดิมสลุง; อรรถพร ตุ้มปรึกษา
2014-06-12การศึกษาแนวทางการนำห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุคอนกรีตเข้าสู่มาตรฐาน ISO 9002อิทธิพร ศิริสวัสดิ์; วสันต์ ธีระเจตกูล; กิตติคุณ บุญภูมิโกศล; นฤดล อภัยจิตต์; เศรษฐศักดิ์ เลิศประเสริฐเวช
2014-06-12การออกแบบสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยกอิทธิพร ศิริสวัสดิ์; อารีย์ หาญสืบสาย; อตินาท หวังสอาด; เอกรินทร์ ปราชญ์นคร; เอกรินทร์ เหลืองวิลัย
2014-06-10การออกแบบสัดส่วนของคอนกรีตกำลังสูงผสมสารลดน้ำพิเศษประเสริฐ ผลดี; อิทธิพร ศิริสวัสดิ์; ชัยศิริ วัฒนชาญณรงค์; รณชัย จงประเสริฐพร; วันชัย จิรอภิชาติตระกูล
2014-01-26การเปรียบเทียบกำลังของตัวอย่างคอนกรีตที่มีขนาดและรูปร่างที่แตกต่างกันอิทธิพร ศิริสวัสดิ์; ชัยศักดิ์ สุขมณี
2014-06-12การแทนที่ปูนซีเมนต์บางส่วนโดยใช้เถ้าลอยในงานมอร์ต้าเสริมใยแก้วอิทธิพร ศิริสวัสดิ์; สุดนิรันดร์ เพชรัตน์; อรุณีย์ อินทศร; อนันทรัตน์ อยู่สบาย; ประเสริฐ เซี่ยงจ๊ง