Browsing by Author อัฐสิทธิ์ ศิริวชิราภรณ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-02-15การทดสอบหาความซึมน้ำของดินลูกรังโดยเครื่องมือหาความซึมน้ำของดิน และวิธีเพิ่มความดันน้ำด้วยเครื่องอัดความดันอัฐสิทธิ์ ศิริวชิราภรณ์; จตุพร เมืองทอง; สมชาติ คงศรี
2014-02-17การทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ์ความซึมน้ำโดยแผงเครื่องมือทดสอบการซึมน้ำและวิธีเพิ่มแรงดันน้ำด้วยเครื่องอัดความดันอัฐสิทธิ์ ศิริวชิราภรณ์; นรินรัตน์ ชัยเฉลิมปรีชา; กาญจนา ทัศนภูมิเดชา
2014-01-24การนำขยะพลาสติกมาปรับปรุงดินเหนียวในงานถนนอัฐสิทธิ์ ศิริวชิราภรณ์; ประวิทย์ สันติสุขโพธา; สุริรัสน์ ทองสุข
2014-01-24การวิเคราะห์โอกาสในการเกิด Liquefaction ของชั้นทรายในจังหวัดนครนายกอัฐสิทธิ์ ศิริวชิราภรณ์; พลอยชนก สิโรเวฐน์; ปัทม์มน เชื้อพล
2018-03-23การศึกษาค่าการไหลซึมผ่านของน้ำในคอนกรีตพรุนอัฐสิทธิ์ ศิริวชิราภรณ์; ศุภชัย สินถาวร; จักรพงษ์ ยุพการณ์; วทัญญู แก้วเกษมชาญชัย; วรวัฒน์ หอมชื่นใจ
2014-01-24การศึกษาเปรียบเทียบความเหมาะสมในการแก้ไขปัญหาการทรุดตัวแตกต่างกันของถนนและสะพานโดยหน่วยแบริ่งกับการปรับความลาดชันอัฐสิทธิ์ ศิริวชิราภรณ์; ณัฐวุฒิ รอดพันธ์; ทวีศักดิ์ ริมประณาม; ปฐมพงศ์ จงเพิ่มวัฒนะผล
2018-05-10การหาน้ำหนักดินแห้งโดยใช้เตาอบในห้องปฏิบัติการกับการให้ความร้อนโดยตรงในสนามอัฐสิทธิ์ ศิริวชิราภรณ์; ปองคุณ ศรีน้าทอง
2014-02-17ความสามารถในการต้านทานการขยายตัวของปูนซีเมนต์และปูนซีเมนต์ผสมในสารละลายโซเดียมซัลเฟตอัฐสิทธิ์ ศิริวชิราภรณ์; จตุรงค์ หนูคง; สุภาพ หนูน้อย