Browsing by Author อะเคื้อ บุญญสิริ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-02-11การปรับปรุงกระบวนการผลิตเบต้ากลูแคนจากสเปนท์บริวเวอร์ยีสต์อุดมชัย จินะดิษฐ์; อะเคื้อ บุญญสิริ; บุญสม จิตโสภณปัญญา; ปทุมมา บุตรดี; ปิยมาศ เพชรแสน
2014-02-12การศึกษาคุณลักษณะของเบต้ากลูแคน จากกระบวนการผลิตจากกากยีสต์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแปรรูปเป็นอาหารเสริมอุดมชัย จินะดิษฐ์; อะเคื้อ บุญญสิริ; พิมพ์ภัทรา สิริชาญสกุลชัย; ยุรฉัตร โตมี
2014-02-18การศึกษาคุณลักษณะและอายุการเก็บของเบต้ากลูแคนที่ผลิตจากกากยีสต์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแปรรูปเป็นอาหารเสริมอุดมชัย จินะดิษฐ์; สินศุภา จุ้ยจุลเจิม; อะเคื้อ บุญญสิริ; ดวงพร รักเกาะรุ้ง; เรือนแก้ว เจริญผล
2014-02-12การออกแบบหน่วยผลิตกลูแคนและการทำให้บริสุทธิ์จากกากยีสต์ที่ใช้หมักแอลกอฮอล์อุดมชัย จินะดิษฐ์; อะเคื้อ บุญญสิริ; วรัญญา พรเจริญ; ไพวัลย์ บุญเหลา; สมคิด ผลานุสนธิ์