Browsing by Author สุดนิรันดร์ เพชรัตน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 34  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-01-24การจัดการจราจรภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)สุดนิรันดร์ เพชรัตน์; รณภูมิ ลิ่มศรีสวัสดิ์; ณัฐพล ประเสริฐดี
2014-01-23การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมระบบติจิทัลในงานสำรวจทางด้านวิศวกรรมสุดนิรันดร์ เพชรัตน์; อนุมัติ หวังสมัด; จิรโรจน์ เขื่อนแก้วธนากานต์
2018-05-07การประยุกต์ใช้แบบจำลองข้อมูลสารสนเทศอาคารในการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสามชั้นสุดนิรันดร์ เพชรัตน์; ชนิดา โภชนุกูล; ปาริณี พงษ์สุวรรณ
2018-05-09การปรับปรุงสมบัติชั้นรองพื้นทางถนนด้วยน้ำยางพาราสุดนิรันดร์ เพชรัตน์; ทัศดนัย ภาษิต; ไกรสร หงษ์ฤทัย; ณัฐพงษ์ สาใจ
2014-06-12การพัฒนาคู่มือเพื่อออกแบบถนนโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสุดนิรันดร์ เพชรัตน์; รักชาติ นาจารย์; วิชัย ทองบริสุทธิ์
2014-06-16การศึกษาการนำวัสดุพื้นทางและวัสดุผิวเดิมมาปรับปรุงคุณภาพแล้วหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่สุดนิรันดร์ เพชรัตน์; วีระศักดิ์ ปนสุวรรณ; ราเชนทร์ นาคจู; สมชาย ด่วนเดิน
2014-06-13การศึกษาการใช้แอสฟัลต์ซีเมนต์ AC85/100ที่ปรับปรุงด้วยยางพาราแผ่นรมควัน 5% เพืีอใช้ในการออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธี Marshallสุดนิรันดร์ เพชรัตน์; จตุรงค์ อมรรัตน์; พชร ชูครุวงค์
2014-01-11การศึกษากำลังรับน้ำหนักด้วยแบบจำลองชั้นดินเสริมเสาดินซีเมนต์ธนาดล คงสมบูรณ์; สุดนิรันดร์ เพชรัตน์; จิตติ กิจบำรุง; เอกชัย กาญจนอุดม
2014-06-16การศึกษากำลังในการรับแรงเฉือนของหินฝุ่นผสมซีเมนต์โดยการทดสอบ CBRสุดนิรันดร์ เพชรัตน์; อุทาร อินสว่าง; ชานนท์ บุญญานุภาพ
2014-06-13การศึกษาความต้านทานการลื่นไถลของวัสดุผิวทางชนิดแอสฟัลต์คอนกรีตกรณีศึกษา ถนนรังสิต-นครนายก ช่วงรังสิต-องครักษ์สุดนิรันดร์ เพชรัตน์; กัมปนาท พรหมเทพ; หนึ่ง แซ่โต๋ว
2014-01-24การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติทางกายภาพของดินกับค่าซีบีอาร์สุดนิรันดร์ เพชรัตน์; ธนาดล คงสมบูรณ์; ปฏิพัทธ์ พรมศร; ณภัทร ภูธรใจ
2014-01-24การศึกษาความสามารถในการให้บริการการจราจรในงานวันรับปริญญาปี 2548 (พื้นที่ มศว องครักษ์)สุดนิรันดร์ เพชรัตน์; โชคอนันต์ ถนอมนาค; วริษฐ์ ตันจิตวานิช
2014-06-12การศึกษาความเป็นไปได้ในการผสมแอสฟัลต์ซีเมนต์กับยางพาราแผ่นรมควันสุดนิรันดร์ เพชรัตน์; นิรัตน์ พุ่มศรี; พงษ์ศักดิ์ ศิริยศ
2014-06-13การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ยางแอสฟัลต์ซีเมนต์ปรับปรุงด้วยผงยางรถยนต์เพื่อนำไปใช้ในงานวัสดุยารอยต่อคอนกรีต (แบบยืดหยุ่นชนิดเทร้อน)สุดนิรันดร์ เพชรัตน์; เกียรติศักดิ์ สู่กระโทก; รักเกียรติ ไก่แก้ว.
2014-01-24การศึกษาคุณสมบัติของแอสฟัลต์ซีเมนต์ปรับปรุงด้วยผงยางรถยนต์ที่ผ่านกรรมวิธีไครโอจินิคสุดนิรันดร์ เพชรัตน์; ศักดิ์ กองสุวรรณ; ภคมณ เพ็งเพชร; อาทิตยา นทีประสิทธิพร; ชานนท์ เฉลิมชัย
2014-06-16การศึกษาคุณสมบัติของแอสฟัลต์ซีเมนต์ปรับปรุงด้วยผงยางรถยนต์และโพลีเมอร์ชนิด SBSสุดนิรันดร์ เพชรัตน์; สุคนทิพย์ แสงเผือก; อนุชา ช่างประเสริฐ
2014-06-12การศึกษาคุณสมบัติด้านกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตผสมเถ้าลอยโดยการบ่มด้วยวิธีไอน้ำที่ความกดดันสูงสุดนิรันดร์ เพชรัตน์; วิสุทธิ์ ชำมะนาด; อลงกรณ์ มุขตารี
2014-01-10การศึกษาจุดกลับรถที่มีผลต่อการจราจรกรณีศึกษาถนนรังสิต-นครนายกสุดนิรันดร์ เพชรัตน์; คมสันต์ เพ็งสวย; ทิพวรรณ ฉายอรุณ; พรนิมิตร ไชโย
2014-01-24การศึกษาด้านดรรชนีความแบนของหินต่อความเสถียรภาพของแอสฟัลติกคอนกรีตสุดนิรันดร์ เพชรัตน์; จิรายุส ทองอยู่ยง; ศิริพงษ์ พันธุ์กิริยา
2014-06-16การศึกษาผลกระทบของคันชะลอความเร็วต่อการขับขี่สุดนิรันดร์ เพชรัตน์; กนก เนกขัมมะ; กิติ เพชรศิริ; ทศพร สุวานิช