Browsing by Author วีระ พันธุ์เสือ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-09-10การศึกษา "จุยาม"วีระ พันธุ์เสือ; รุจี ศรีสมบัติ; ปลฉัตร กลิ่นบางพูด
2014-12-26การศึกษากระบวนการเรียนรู้ แนวคิดสู่การสร้างสรรค์ผลงานด้านดนตรีของพันโทเสนาะ หลวงสุนทรวีระ พันธุ์เสือ; รุจี ศรีสมบัติ; นันทวัน ตอบงาม
2014-09-10การศึกษาดนตรีประกอบการแสดงหนังประโมทัย ของคณะเพชรโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธรรุจี ศรีสมบัติ; วีระ พันธุ์เสือ; จักรกฤษณ์ เรือนวุฒิ
2014-09-10การศึกษาดนตรีประกอบพิธีสรรเสริฐองค์คริชณะในชีวิตประจำวันของสมาคมนานาชาติเพื่อคริชณะจิตสำนึก กรุงเทพมหานครวีระ พันธุ์เสือ; รุจี ศรีสมบัติ; ยุวดี เสือใหญ่
2014-09-03การศึกษาละครชาตรีตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการรุจี ศรีสมบัติ; วีระ พันธุ์เสือ; สุภาศิริ สิงห์กระโจม
2014-08-28การศึกษาวงปี่พาทย์มอญในอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรีวีระ พันธุ์เสือ; รุจี ศรีสมบัติ; พรรณิกา แซ่ลี้
2013-07-17การศึกษาเพลงหน้าพาทย์ประจำองค์เทพเจ้าฝ่ายหญิงวีระ พันธุ์เสือ; รุจี ศรีสมบัติ; เพ็ญพิชา สว่างวารีสกุล.
2013-11-28การสืบทอดดนตรีไทยลุ่มแม่น้ำแม่กลองในจังหวัดกาญจนบุรีวีระ พันธุ์เสือ; รุจี ศรีสมบัติ; กานต์ สารีวงษ์
2014-09-10การเทศน์แหล่ทำนองอีสาน : กรณีศึกษา ทำนองแหล่อีสาน เรื่องเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี ของ วัดทุ่งศรีวิไลย ตำบลบ้านซีทวน อำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีวีระ พันธุ์เสือ; รุจี ศรีสมบัติ; ธนิตย์ คงกำเหนิด
2013-07-30ศึกษาบทบาทหน้าที่ ผลงานเพลง ประจำกองดนตรีกองดุริยางค์ทหารอากาศวีระ พันธุ์เสือ; ชนิดา ตังเดชะหิรัญ; เกษรา อินทวัฒน์
2013-11-28ศึกษาภูมิปัญญาครูดนตรีไทย : กรณีศึกษาครูฉลาก โพธิ์สามต้นวีระ พันธุ์เสือ; รุจี ศรีสมบัติ; ศักดิพจน์ วุฒิหทัยโชติ
2014-09-10ศึกษาวัฒนธรรมดนตรีการนมัสการในศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก : กรณีศึกษา วัดแม่พระลูกประคำ (วัดกาลหว่าร์)กาญจนา อินทรสุนานนท์; วีระ พันธุ์เสือ; ระพงศ์ ชอบชื่นสุข
2013-11-28เพลงพื้นบ้านล้านนาสำหรับกีตาร์คลาสสิค ของ มนูญ พลอยประดับชนิดา ตังเตชะหิรัญ; วีระ พันธุ์เสือ; ชัชชญา กัญจา