Browsing by Author ละเอียด รักษ์เผ่า

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2012-11-07การพัฒนาแบบวัดสมรรถภาพทางสังคมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาสุวพร เซ็มเฮง ;; ละเอียด รักษ์เผ่า; ชวลิต ศรีคำ
2014-09-03การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาระบบกลางของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1สุวพร เซ็มเฮง; ละเอียด รักษ์เผ่า; เพ็ญตระการ อรัญทอง
2014-09-04การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตสุวพร เซ็มเฮง; ละเอียด รักษ์เผ่า; พนารัตน์ พรมมา
2014-09-04การศึกษาปัจจัยด้านรูปแบบการเรียนรู้และความวิตกกังวลในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มกรุงธนบุรีเหนือ สังกัดกรุงเทพมหานครสุวพร เซ็มเฮง; ละเอียด รักษ์เผ่า; เยาวลักษณ์ ดุกขุนทด
2012-11-11การศึกษาปัจจัยด้านสติปัญญาและไม่ใช่สติปัญญาที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2สุวพร เซ็มเฮง ;; ละเอียด รักษ์เผ่า; อรวรรณ อ่อนสิงห์
2012-12-03การศึกษาปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตชูศรี วงศ์รัตนะ ;; ละเอียด รักษ์เผ่า; วาสนา จันทร์จ่าย
2014-08-28การศึกษาปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4สุวพร เซ็มเฮง; ละเอียด รักษ์เผ่า; ปิยพร สีสันต์
2012-12-03การศึกษาปัจจัยบางประการที่่ส่งผลต่อความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตสุวพร เซ็มเฮง ;; ละเอียด รักษ์เผ่า; ปวิชญา ผาสุข
2012-11-11การศึกษาปัจจัยพื้นฐานทางการศึกษาของโรงเรียนและการเสริมพลังการสอนโดยใช้การประเมินเป็นฐานของครูประจำชั้นเรียนที่สัมพันธ์กับผลลัพธ์การเรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3องอาจ นัยพัฒน์; ละเอียด รักษ์เผ่า; สาลินี ปราณีสร
2014-09-03การสร้างแบบวัดทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอรอุมา เจริญสุข; ละเอียด รักษ์เผ่า; มนลดา กล่อมแก้ว
2554การสร้างแบบวัดพฤติกรรมความสามัคคี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1นิภา ศรีไพโรจน์; ละเอียด รักษ์เผ่า; ธวัชชัย เพ็ญสุริยะ
2014-09-25การสร้างแบบวัดอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒด้านการมีทักษะสื่อสารรณิดา เชยชุ่ม; ละเอียด รักษ์เผ่า; ฐิตินันท์ สัมมานุช
2014-09-03ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการมัธยมศึกษาลพบุรีเขต 5สุวพร เซ็มเฮง; ละเอียด รักษ์เผ่า; ภคมน ผิวขาว
2012-12-03ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของนิสิตหญิงระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชูศรี วงศ์รัตนะ ;; ละเอียด รักษ์เผ่า; จิราภรณ์ เรืองยิ่ง