Browsing by Author พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 31  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2014-08-27กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะแบบดิจิทัลของไทย กรณีศึกษา การออกแบบคาแรคเตอร์วิรุณ ตั้งเจริญ; พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ; ภัทธิรา ธีรสวัสดิ์; ปิยพร ศรีสุขสวัสดิ์
2014-08-27กระบวนการเรียนรู้ศิลปะในบริบทสังคมและวัฒนธรรมชายแดนภาคใต้ของไทยวิรุณ ตั้งเจริญ; วิชัย วงษ์ใหญ่; พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ; ปัญญา เทพสิงห์
2013-11-28การมีส่วนร่วมของชุมชนเมืองในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม: กรณีศึกษาชุมชนลาดพร้าวจักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า; วิรุณ ตั้งเจริญ; พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ; วิชัย วงษ์ใหญ่
2014-09-03การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ผ้าหม้อห้อม :กรณีศึกษาตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ; รวิเทพ มุสิกะปาน; ภาวินี อินทวิวัฒน์
2014-09-03การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนวิชาศิลปะเรื่องการสร้างสรรค์จากเศษวัสดุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MATวรรณรัตน์ ตั้งเจริญ; พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ; จันทิมา เมยประโคน
2014-08-27การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทัศนคติต่อการเรียนศิลปะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยการค้นพบ (Discovery Learning Process) ของบรูเนอร์วรรณรัตน์ ตั้งเจริญ; พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ; ชมพูนุท จวบบุญ
2014-09-03การศึกษาภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นเมืองของคนไทยเชื้อสายลาวครั่งในจังหวัดสุพรรณบุรี ชัยนาท และอุทัยธานีพฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ; สมศิริ อรุโณทัย; ทรงพล ต่วนเทศ
2014-09-03การศึกษาวิเคราะห์ผ้าไหมมัดหมี่อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ; สมศิริ อรุโณทัย; นิตยา ฉัตรเมืองปัก
2014-09-03การศึกษาเครื่องประดับเงินประเภทประเกือมที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อพัฒนาเป็นเครื่องประดับไทยร่วมสมัยพฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ; กรกลด คำสุข; บัณฑิตหญิง ปัญญาโน
2012-09-17การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษแข็ง เพื่อการส่งออกพลาสเตอร์ปิดแผลกรณีศึกษา : บริษัทฟาร์มาแคร์ จำกัดพฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ; วรรณรัตน์ ตั้งเจริญ; บาจรีย์ เชาวนปรีชา
2012-09-14การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูปและบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมอาชีพชุมชนพฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ; วรรณรัตน์ ตั้งเจริญ; ปรีดารัตน์ รัตนาคม
2012-09-17การศึกษาและพัฒนาเครื่องแต่งกายไทยทรงดำเพื่อธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรีพฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ; สินีนาค เลิศไพรวัน; ธีรยุทธ์ มูลละออง
2014-08-27การสร้างภาพความเป็นหญิงในนวนิยายไทย สมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามวิรุณ ตั้งเจริญ; พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ; รื่นฤทัย สัจจพันธุ์; อาทิตยา จารุจินดา
2014-08-28การเมืองในจิตรกรรม : แนวคิดและกระบวนการสร้างสรรค์พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ; วิรุณ ตั้งเจริญ; อำนาจ เย็นสบาย; ธวิท วงษ์พลาย
2014-09-03การแสดงออกในภาพวาดระบายสี : กรณีศึกษาผลงานวาดภาพระบายสีของเด็กชาวกัมพูชาที่ตลาดโรงเกลือวรรณรัตน์ ตั้งเจริญ; พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ; พัชนี พลอยนิล
2014-09-10ตัวละครและสไตล์การแสดงในบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทย : กรณีศึกษาภาพยนตร์ไทยที่ได้รับรางวัลภาพยนตร์สุพรรณหงส์พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ; สุรพล วิรุฬห์รักษ์; วิรุณ ตั้งเจริญ; ปรวัน แพทยานนท์
2014-09-03ทัศนศิลป์เพื่อชีวิต : กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของศิลปินอีสานวิรุณ ตั้งเจริญ; พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ; อำนาจ เย็นสบาย; ณัฐนนต์ สิปปภากุล
2012-11-14ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ศิลปะด้านภูมิปัญญาไทยที่ใช้การบูรณาการแนวคิดพหุศิลปศึกษาในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"วรรณรัตน์ ตั้งเจริญ ;; พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ; อัญชลี พงษ์แตง
2014-09-03ผู้ทรงอิทธิพลแฟชั่นไทยร่วมสมัยวิรุณ ตั้งเจริญ; พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ; อโนทัย ชลชาติภิญโญ; รวิเทพ มุสิกะปาน
2014-09-03ผ้าฝ้ายทอมือของกลุ่มคนไทยเชื้อสายลาวครั่ง ในเขตอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานีพฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ; สมศิริ อรุโณทัย; ปราโมทย์ กรีโรจนีย์